Slam, latrin och båtlatrin

Tömning av slam från enskilda avlopp görs av entreprenörer som Roslagsvatten har handlat upp.

Slam och latrin

Tömning av enskilda WC-slambrunnar/trekammarbrunnar och slutna tankar måste ske varje år medan BDT- (bad, disk och tvätt) brunnar ska tömmas vartannat år.

Ordinarie tömning av brunnar och tankar sker enligt löpande körchema. Behöver du tömning utöver detta kan du beställa extra tömning via Roslagsvattns kundtjänst. Slamanläggningen töms då normalt inom 2-4 dygn och debiteras enligt taxa för en budad tömning.

Om du behöver en akut slamtömning kan du beställa jourtömning. Tömningen utförs då inom 6 timmar. För beställning och mer information kontakta Roslagsvattens kundtjänst på telefonnummer 08-540 835 00 eller via e-post: vaxholm-va@roslagsvatten.se.

Latrinhämtning sker nu bara efter beställning, se checklista Länk till annan webbplats. för vad du bör tänka på.

Om du vill få en glesare hämtningsintervall av slam på grund av att fastigheten har använts lite ska du skicka en ansökan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd blanketten Anmälan glesare hämtningsintervall (pdf) Pdf, 141.7 kB..

Regler för enskilt avlopp, Roslagsvatten Länk till annan webbplats.

Båtlatrin

Använd latrinsug eller latrinpump i hamn för ditt båtlatrin. Finns det toaletter i hamnen, använd dessa. Latrinpump finns till exempel i gästhamnen i Vaxholm, i norra Vaxholmsfjärden (förlängningen av Estlandsvägen) och Viggbyholms båtklubb i Täby. För instruktioner från tömningsstationen i norra Vaxholmsfjärden läs Bruksanvisning för Septikon tömningspump(pdf) Pdf, 1014.2 kB..

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta. Hamnar för fritidsbåtar ska kunna ta emot toalettavfall från de fritidsbåtar som använder hamnen. Läs mer om förbudet hos Transportstyrelsen. Där kan du även hitta en interaktiv karta Länk till annan webbplats. som visar tömningsstationernas placering och om de fungerar eller ej.

Kompostering av latrin och slam

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett. Även avloppsslam får komposteras. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00