Tillgänglighet

Bostadsutformning har stor påverkan på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid nybyggnation och ändringar ställs krav på utformningen när du söker bygglov. Det finns också möjlighet att söka bidrag för anpassning av funktioner i bostaden så att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt.

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Det finns undantag från kraven på tillgänglighet när det gäller till exempel fritidshus med högst två bostäder. Du kan läsa mer om de regler och förordningar som gäller tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör det nödvändigt att anpassa och komplettera fasta funktioner i din permanenta bostad.
Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att du ska kunna bo kvar och fungera så självständigt som möjligt i din bostad.
Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med utprovade hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso-sjukvårdslagen (2017:30)

Vad som gäller vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan du läsa mer om på sidan Bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats..