Tillgänglighet

Bostadsutformning har stor påverkan på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid nybyggnation och ändringar ställs krav på utformningen när du söker bygglov. Det finns också möjlighet att söka bidrag för anpassning av funktioner i bostaden så att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt.

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Det finns undantag från kraven på tillgänglighet när det gäller till exempel fritidshus med högst två bostäder. Du kan läsa mer om de regler och förordningar som gäller tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Bostadsanpassningsbidrag

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag och hjälpmedel för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag. Bostadsanpassningsbidraget finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har. Vad som gäller för ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan du läsa mer om på sidan Bostadsanpassningbidrag.