Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.

Kommunen ansvar för att sotning och brandskyddskontroll blir utförd. Själva arbetet med sotning och brandskyddskontroll utförs av de entreprenörer som är upphandlade av Storstockholms brandförsvar. Länk till annan webbplats.

Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.

Syftet med brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper, från brandskyddssynpunkt, i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provtagning eller mätning.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats. föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används finns det olika intervall.