Sota själv

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar för.

Eftersom den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget
brandskydd kan den enskilde själv få utföra rengöring (sotning) eller
låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) i den egna fastigheten. Detta måste dock ske, på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Dispens för att utföra egen sotning beviljas av Storstockholms brandförsvar.

Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) själv eller låta någon
annan utföra rengöringen (sotningen) ska ske på avsedd blankett och inlämnas Storstockholms brandförsvar.

Fastighetsägaren tillhör normalt det sotningsdistrikt där fastigheten är belägen. För småhus beviljas dispens utan särskild prövning. För större fastigheter ska sökanden redovisa sin kompetens.

Sotare/företag ska kunna uppvisa avlagd skorstensfejarexamen från Statens Räddningsverk (SRV) eller motsvarande utbildning. Brandskyddskontroll ska ske av delegerad person från Storstockholms brandförsvar.