Gränsvärden och mätningar

För utomhusluft har regeringen fastställt miljökvalitetsnormer som anger vilken kvalitet luften ska ha vid en viss tidpunkt. Riksdagen har även angett riktvärden för utomhusbuller.

Utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg och tunnelbanetunnlar.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Samtliga miljökvalitetsnormer har en fastställd tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls, med undantag för ozon som Naturvårdsverket ansvarar över.

I Vaxholm utförs kontrollen av Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Läs mer om tillståndet i miljön, utsläppsdata/gränsöverskridande föreoreningar samt lagar och andra styrmedel/miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Buller

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden ska normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller nybyggnation och väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur kan du läsa mer om på Naturvårdsverket.