Luften utomhus

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och hälsa. Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor.

En betydande del kommer från vägtrafiken. Dessa utsläpp sker i gatunivå där människor vistas. Under de senaste 20 åren har luften i Stockholmsregionen blivit mycket bättre.

Detta beror främst på att vi byggt ut fjärrvärmen samt infört katalysatorrening på personbilar. Dock har vi fortfarande problem med höga halter av bland annat partiklar, kvävedioxid och ozon.

Luftkvaliteten i Vaxholms stad

Luftföroreningar är gaser och partiklar som har en negativ påverkan på människa och miljö. I Vaxholm är luftkvaliteten god för såväl kväveoxider, NO2 som partikelhalter av PM10. Vi når miljökvalitetsmålet för båda ämnena. Utsläppsåret 2015 är beräknad årsmedelhalt av kväveoxid (NO2) för normvärdet 40 ug/m3 och miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3. För partiklar (PM 10) gäller normvärdet 40 ug/m3 och miljökvlaitetsmålet är 15 ug/m3.

Förbränningen av fossila bränslen ger utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, kolväten, partiklar, organiska miljögifter och metaller, som påverkar vår hälsa. I Vaxholms närmiljö är det bil- och sjötrafik som är de främsta källorna. Utefter väg 274, Vaxholms centrumområde och Rindö är förhöjda värden av 10-15 ug/m3 av kväveoxider NO2. För partikelhalter PM10 är värdena 10-15 ug/m3.

Haltkartor är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund och finns att ta del av på SLB-analys Länk till annan webbplats..