Radon

Radon kommer från marken under och runt om byggnader. Det kommer in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden.  Även byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975, är en källa till radon.

Radon kan också komma från hushållsvattnet, men vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Radonmätning

Du kan beställa radonmätning. Antingen genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor eller direkt från ett privat företag. Mätsäsongen är från 1 oktober till 30 april. Mättiden är helst tre månader men minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari.