Anmälan

Även om en åtgärd inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och invänta ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Här finns information om anmälanspliktiga åtgärder.

Nedan följer grundläggande information om de åtgärder som räknas som attefallsåtgärder.

Attefallshus

Attefallshus får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter med taknockshöjd som är högst 4 meter. Attefallshuset ska vara fristående och måste placeras inom omedelbar närhet till en- och tvåbostadshuset. På Boverkets hemsida finns information om vad som menas med omedelbar närhet till bostadshuset.

Attefallshuset ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Placeras attefallshuset närmare tomtgräns eller fastighetsgräns än 4,5 meter så behöver du berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ser till att medgivande finns och skickas in med anmälan. Ibland går det inte att placera attefallshuset närmare än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna medgivande. Det gäller till exempel när byggnaden placeras närmare gräns inom detaljplan för allmän plats, natur, park, väg eller gata. Då kan inte startbesked ges för byggnaden. Information om när grannar inte kan lämna medgivande hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Flera attefallshus på samma tomt

Om flera attefallshus byggs på samma tomt så får den sammanlagda byggnadsarean för alla attefallshusen på tomten vara högst 30 kvadratmeter. Om det till exempel redan finns ett attefallshus på tomten som är 20 kvadratmeter så finns det bara möjlighet att uppföra ett till attefallshus med en byggnadsarea om 10 kvadratmeter.

Bygga till attefallshus

Finns det redan ett attefallshus på tomten som är mindre än 30 kvadratmeter så finns möjlighet att kunna bygga till attefallshuset så att det blir högst 30 kvadratmeter. Vill du bygga till ett attefallshus som är mindre än 30 kvadratmeter så kräver tillbyggnaden anmälan och startbesked innan du kan börja bygga.

Krav på tillgänglighet och användarbarhet

Tänk på att attefallshus som används som komplementbostadshus för permanentboende behöver uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet.

Hur krav på tillgänglighet och användbarhet uppfylls redovisar du på de ritningar som du skickar in med anmälan. Ta gärna hjälp av ritningsexempel och Bygglovalliansens folder om krav på tillgänglighet och användbarhet när du förbereder din anmälan för komplementbostadshus.

Mer information om attefallshus hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Vatten och avlopp för attefallshus

Det finns speciella regler gällande komplementbostad med inkoppling till kommunalt vatten och avlopp. Mer information om detta hittar du hos Roslagsvatten Länk till annan webbplats..

Tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea

Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bruttoarean kan något förenklat beskrivas som ytan i varje plan inklusive ytterväggarna. En tillbyggnad i ett plan med yttermåtten 3 x 5 meter som ger 15 kvadratmeter bruttoarea blir dubbelt så stor om den utförs i två plan och kan då inte utföras enligt dessa regler. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen.

Ytterligare bostad

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus eller fritidshus. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte av förenklingen. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen.

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Takkupor

På en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, får du bygga högst två kupor. Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en karta, utifrån boverkets vägledning, där startbesked inte kan ges. Kartan är inte fullständigt uppdaterad.

 För att ta reda på om fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du även söka i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen samt i gällande detaljplaner.


Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att få uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Mer information

Installation eller väsentlig ändring av ventilation i en byggnad är en anmälningspliktig åtgärd.

En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Om ventilationen innebär att aggregat, ventilationskanaler eller annan  anordning monteras utvändigt kan det bedömas som en ändring av byggnadens yttre utseende. Då behöver du bygglov.

Exempel på sådana åtgärder som normalt är anmälningspliktiga och sådana som inte är anmälningspliktiga finns i Boverkets allmänna råd, BFS 2017:4 - VÄS 3. Länk till annan webbplats.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt är en anmälanspliktig åtgärd.

På tomt omfattar anmälningsplikten installation eller väsentlig ändring av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt eller avloppsanläggningar som minireningsverk, infiltrations-, markbäddar, slutna tankar med mera. I byggnader omfattar anmälningsplikten installation av vatten och avlopp i en byggnad som inte har vatten och avlopp anslutet sedan tidigare.

Förutom anmälan och en kontrollplan behövs en karta som visar fastigheten med gränser, befintliga byggnader och planerad vatten- och avloppsledning från anslutningspunkt eller avloppsanläggning till den byggnad som ska anslutas. För kommunal anslutning kan VA-anslutningskarta från Roslagsvatten AB användas. Det går också bra att använda Vaxholmskartan Länk till annan webbplats..

Ska fastigheten anslutas till kommunala VA-ledningar ska det också anmälas till Roslagsvatten AB och utföras enligt deras anvisningar.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal i byggnader är anmälningspliktigt. Om du vill installera en ny braskamin, kakelugn, öppen spis eller ett vedeldat bastuaggregat ska du göra en anmälan. Det gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Exempel på sådana åtgärder som normalt är anmälningspliktiga och sådana som inte är anmälningspliktiga finns i Boverkets allmänna råd, BFS 2017:4 - VÄS 3. Länk till annan webbplats.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Om installation eller ändring av eldstad innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas så kan åtgärden även kräva bygglov. Mer information om bygglov för ändring av byggnader hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs är en anmälningspliktig åtgärd.

Ta kontakt med en konstruktör om du är osäker på om det du vill göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

För rivning, av byggnad eller del av byggnad krävs anmälan om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. För komplementbyggnader och bygglovsbefriade byggnader behövs ingen anmälan. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

En anmälan ska göras innan man påbörjar underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Det är anmälanspliktigt att göra en ändring som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Det är anmälanspliktigt att göra en installation eller väsentlig ändring av hiss i byggnader. Notera att om åtgärden innebär en förändring av byggnadens yttre utseende kräver åtgärden även bygglov.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Att göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad är en anmälanspliktig åtgärd.

Exempel på sådana åtgärder som normalt är anmälningspliktiga och sådana som inte är anmälningspliktiga finns i Boverkets allmänna råd, BFS 2017:4 - VÄS 3. Länk till annan webbplats.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information