Anmälanspliktig åtgärd

Även om en åtgärd inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan till stadsbyggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

I plan- och byggförordningen (2011:338) är det beskrivet i 6 kapitel 5 § vad som behöver en anmälan. 

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från Stadsbyggnadsnämnden.

Vilka åtgärder ska anmälas?

​Rivning
För rivning, av byggnad eller del av byggnad krävs anmälan om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. För komplementbyggnader och bygglovsbefriade byggnader behövs ingen anmälan. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom detaljplanerat område krävs rivningslov. Mer utförlig information hittar du på sidan Riva, rivningslov.

Eldstad och rökkanal
Information gällande eldstäder och rökkanaler hittar du på sidan Kaminer och eldstäder.

Vatten och avlopp

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt är en anmälanspliktig åtgärd enligt plan- och byggförordning (2011:338). På tomt omfattar anmälningsplikten installation eller väsentlig ändring av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt eller avloppsanläggningar som minireningsverk, infiltrations-, markbäddar, slutna tankar med mera. I byggnader omfattar anmälningsplikten installation av vatten och avlopp i en byggnad som inte har vatten och avlopp anslutet sedan tidigare.

Förutom anmälan och en kontrollplan behövs en karta som visar fastigheten med gränser, befintliga byggnader och planerad vatten- och avloppsledning från anslutningspunkt eller avloppsanläggning till den byggnad som ska anslutas. För kommunal anslutning kan VA-anslutningskarta från Roslagsvatten AB användas. Det går också bra att använda Vaxholmskartanlänk till annan webbplats.

Ska fastigheten anslutas till kommunala VA-ledningar ska det också anmälas till Roslagsvatten AB och utföras enligt deras anvisningar.

Ändring av bärande delar eller planlösning
När en ändring innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt ska detta anmälas. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden är anmälanspliktigt. Detsamma gäller för installation eller väsentlig ändring av hiss.

Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
En anmälan ska göras innan man påbörjar underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Vindkraftverk
För nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk krävs anmälan.

Attefallsåtgärder
Attefallsåtgärder är anmälanspliktiga. Mer information om dessa åtgärder hittar du här:

Startbesked

Innan du får påbörja arbetet gäller att du har fått ett startbesked från oss. Detta gäller för samtliga anmälanspliktiga åtgärder. Ett startbesked för anmälanspliktiga åtgärder innebär att åtgärden måste påbörjas och avslutas inom två år från det datum startbeskedet gavs.

Hur går man tillväga?

Anmälan och tillhörande handlingar skickas via e-post eller som post.

E-post: bygglov@vaxholm.se
Postadress: Vaxholms stad, Bygglov- och GIS enheten,185 83 Vaxholm.

Du kan också lämna handlingarna till kommunhusets reception på Eriksövägen 27 i Vaxholm. Märk Bygglov- och GIS enheten.

För att möjliggöra en snabb handläggning av ditt ärende är det viktigt att din anmälan är komplett när du lämnar in den.

Nedan följer information som kan vara till hjälp när du förbereder din anmälan.

Anmälan

På sidan Blanketter finner du samtliga blanketter som kan behövas för ditt ärende.

Bifogade handlingar

Tillsammans med din ansökan/anmälan behöver du bifoga olika handlingar. Exempelvis situationsplan och ritningar.  

Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra, slipper du komplettera din ansökan och kan få en snabbare handläggning.

På sidan Ritningar och information hittar du ritningsexempel som kan vara till hjälp när du förbereder din anmälan. Här finns även checklistor för kompletta handlingar, samt annan information, som kan vara bra att ta del av. Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta. 

Ritningar och information