Arkiv, bygglovsarkiv

Bygglov- och GIS-enheten i Vaxholms stad har arkiv med pågående och avslutade bygglovsärenden.

I arkivet finns bland annat de pågående bygglovsärendena med tillhörande handlingar, så som beslut, situationsplan, fasadritning, sektionsritning samt planritning. Arkiverade ärenden finns i ett digitalt arkiv.

Kontakta Bygglov- och GIS-enheten om du vill ta del av handlingar i bygglovsarkivet. Vi behöver veta fastighetsbeteckningen (eller adressen) samt vilka handlingar du vill ta del av.

Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. För äldre handlingar kontaktar du stadsarkivet genom stadsarkivarien på Vaxholms stads stadsarkiv.

Avgift för kopior tas ut enligt Vaxholms stads avgifter och taxor. Mer information hittar du på sidan Avgifter och taxor.