Attefallsåtgärder

Nedan följer grundläggande information om de åtgärder som räknas som attefallsåtgärder.

Åtgärderna kräver inte bygglov, men notera att det alltid krävs en anmälan till bygglov- och GIS-enheten och att du måste invänta startbesked innan du påbörjar åtgärden. Att påbörja en åtgärd utan startbesked medför en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

Någon avsevärd förenkling av byggprocessen för byggherren innebär inte Attefallsreglerna. Förenklingen ligger snarare i möjligheten att avvika från detaljplanen samt att denna typ av komplementbyggnad får innehålla kök om startbesked har getts för komplementbostadshus.

Nedan följer grundläggande information om de åtgärder som räknas som attefallsåtgärder. Mer utförlig information hittar du här:

Attefallsåtgärder (pdf)PDF

Attefallshus

Komplementbostadshus

Från och med 1 mars 2020 gäller nya regler för Attefallshus som används som komplementbostadshus.

Ändringen innebär att den tillåtna byggnadsarean för Attefallshus som används som komplementbostadshus utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Lagändringen påverkar inte Attefallshus som används som exempelvis garage, förråd, växthus eller gäststuga. Dessa får även i fortsättningen vara högst 25 kvadratmeter.

Tänk på att Attefallshus som används som komplementbostadshus för permanentboende behöver uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet.

Hur krav på tillgänglighet och användbarhet uppfylls redovisar du på de ritningar som du skickar in med anmälan. Ta gärna hjälp av ritningsexempel och Bygglovalliansens folder om krav på tillgänglighet och användbarhet när du förbereder din anmälan för komplementbostadshus.

Mer information om lagändringen som träder i kraft den 1 mars 2020 hittar du på Boverketlänk till annan webbplats.

Det finns speciella regler gällande komplementbostad med inkoppling till kommunalt vatten och avlopp. Mer information om detta hittar du på Roslagsvattenlänk till annan webbplats.

Komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Komplementbyggnaden kan uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar i detaljplanen. För att få utnyttja lovfriheten måste tomten vara bebyggd med en laglig huvudbyggnad och byggnaden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Med omedelbar närhet avses i huvudsak att hemfridszonen inte får utökas.

Tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea

Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bruttoarean kan något förenklat beskrivas som ytan i varje plan inklusive ytterväggarna. En tillbyggnad i ett plan med yttermåtten 3 x 5 meter som ger 15 kvadratmeter bruttoarea blir dubbelt så stor om den utförs i två plan och kan då inte utföras enligt dessa regler. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen.

Ytterligare bostad

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus eller fritidshus. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte av förenklingen. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen.

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Takkupor

På en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, får du bygga högst två kupor. Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Övrig information

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs däremot fortfarande krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra, men kontakta gärna stadsbyggnadsförvaltningen innan du gör en anmälan.

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har stadsbyggnadsförvaltningen sammanställt en karta, utifrån boverkets vägledning, där startbesked inte kan ges.

Bilden visar en karta över områden där, enligt Boverkets riktlinjer, till exempel Attefallshus inte får byggas.

Karta över områden där, enligt Boverkets riktlinjer, till exempel Attefallshus inte får byggas.

Boverket skriver i sin vägledning

Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. I övriga situationer kan kommunen utnyttja olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen som underlag för sin bedömning. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

Hur går det till?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till Bygglov- och GIS-enheten. Du får börja bygga när ett startbesked getts. Vanligtvis behövs inget tekniskt samråd. När bygget är klart ska du skicka in en begäran om slutbesked till kommunen, som då beslutar om slutbesked. Ett slutbesked ges om byggherren har visat att alla krav är uppfyllda och är något som ofta efterfrågas vid försäljning.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden i anmälningsärenden är fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor om det är nödvändigt för handläggningen

Vilka handlingar behövs?

I normalfallet ska anmälan innehålla detsamma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer på sidan Bygglov och anmälan.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt taxa. Läs mer på sidan Avgifter och taxor.

Hur länge gäller en anmälan?

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.