Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt exempel på, de avgifter som tas ut i samband med handläggning och beslut i ärenden som hanteras inom stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.

I samband med beslut får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i avgiften men däremot ingår till exempel ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked (i de fall något av dessa är aktuella) i avgiften som tas ut efter beslut. Detta betyder att vissa avgifter tas ut i förskott. I beslutad taxa framgår vad som gäller för avgifter som ej kommit att utnyttjas. Läs mer på sidan Avgifter och taxor, kartprodukter och mätuppdrag.

Övriga avgifter

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp
Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, eller ytterligare lägenhetsavgift hanteras av Roslagsvatten AB.

Telefonnummer: 08-540 83 500.

Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump och borrad brunn
Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump och borrad brunn hanteras av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Telefonnummer: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor hanteras av Storstockholms brandförsvar.

Telefonnummer: 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se