Bryggor och sjöbodar

För att anlägga brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov, men för en brygga behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Värt att notera är att dispens nästan aldrig ges till bryggor som har till syfte att vara soldäck, uteplats eller vistelseyta.

Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt även i vattenområde och då behövs ingen strandskyddsdispens.

Hör med stadsbyggnadsförvaltningen om vad som gäller på den plats du är intresserad av att anlägga bryggan på.

Vid ansökan för brygga behöver du skicka in följande handlingar:

 • en situationsplan (primärkarta) med måttsatt brygga
 • planritning med redovisning av typ av brygga, flytbrygga/stenkista, samt i vilket material
 • längdsektion och tvärsektion
 • motivering till behovet av bryggan, bryggans storlek, placering och den valda konstruktionen
 • gärna fotografier på tänkt plats.

Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta.

Kom ihåg att du kan behöva göra en anmälan till Länsstyrelsen, för arbete i vatten.

Att anlägga en småbåtshamn eller brygga som ingår i en småbåtshamn är bygglovspliktigt, en småbåtshamn kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens.

Vad avgör om strandskyddsdispens för brygga kan ges?

 • Att bryggan inte medför väsentlig ändring i livsvillkoren för djur- eller växtarter.
 • Att bryggans storlek inte är större än vad som behövs för den tänkta användningen, oftast båtförtöjning och/eller bad.
 • Att bryggans konstruktion inte medför mer påverkan på bottenförhållandena än vad som behövs för väder och vind.
 • Att bryggan inte avhåller allmänheten att röra sig på vattenområdet utanför, t.ex. kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon p.g.a. bryggan.
 • Att bryggan inte avhåller allmänhet på land om området inte sedan tidigare är lagligt ianspråktaget. Med ianspråktaget menas oftast tomt och det som är typisk för en trädgård bl.a. uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.
 • I vilken omfattning bryggan kommer att användas av flera fastigheter eller om det finns andra bryggor i närområdet som kan användas för samma ändamål.

Sjöbod/sjöstuga

För att bygga en sjöbod/sjöstuga behövs bygglov och ofta dispens från strandskyddsbestämmelserna. Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt och då behövs ingen strandskyddsdispens. Hör med stadsbyggnadsförvaltningen om vad som gäller i just ditt fall.

Värt att notera är att Bygglov och/eller strandskyddsdispens nästan aldrig ges till byggnader placerade i vatten eller på bryggor.

Vad avgör om strandskyddsdispens för sjöbod/sjöstuga kan ges?

 • Byggnaden inte avhåller allmänheten från att röra sig på vattenområdet utanför, till exempel kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon på grund av bryggan.
 • Platsen sedan tidigare är lagligt ianspråktagen som tomt, så att allemansrätten är utsläckt. Ianspråktagen tomt brukar oftast vara det som är typisk för en trädgård bland annat uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.

För ansökan om sjöbod/sjöstuga är kraven desamma, som för andra byggnader.