Bygglov och andra lov

Har du planer på att bygga nytt, flytta eller ändra en byggnad så behöver du oftast bygglov. Här hittar du information om olika åtgärder som kräver bygglov samt vad som gäller för mark- och rivningslov.

Vad gäller för fastigheten?

Har du planer på att bygga nytt eller flytta en befintlig byggnad till en annan plats så behöver du oftast bygglov. Innan du skickar in en ansökan om bygglov behöver du ta reda på vad som gäller för fastigheten du planerar att bygga på.

Ligger fastigheten inom detaljplan så är det detaljplanen som reglerar vad som får byggas och var på fastigheten. I detaljplanen hittar du uppgifter om hur stor byggrätten är, hur hög byggnaden får vara, vilken typ av byggnad som får uppföras och var den får placeras.

Ligger fastigheten utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. Utanför detaljplan är översiktsplanen vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. En prövning utanför detaljplan är oftast mer omfattande eftersom åtgärden då inte har utretts i en detaljplan.

Pågående planarbete

Ligger fastigheten inom ett område med pågående planarbete kan stadsbyggnadsnämnden i vissa fall besluta om anstånd med att avgöra ett ärende tills detaljplan har antagits av kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en policy för anståndsförklaring av ansökningar om bygglov. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov inkom till stadsbyggnadsnämnden ska ansökan avgöras utan dröjsmål. I policyn finns uppgifter om vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring.

Mer information om anståndsprövning inom pågående planarbete hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att få uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Kulturmiljöområde

Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad.

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag när en byggnad inte kräver lov. Information om när en byggnad inte kräver lov hittar du på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.  Exempel på byggovsbefriade åtgärder är friggebodar och attefallshus.

Om en obebyggd tomt ska bebyggas finns särskilda bestämmelser

 • Naturförutsättningarna ska så lång möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det ska finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning. Från och med 10 mars 2021 ska bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats ska enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall ska begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor ska det finnas tillräcklig med fri yta.

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Du hittar mer information om klimatdeklaration på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Vad gäller för fastigheten?

Planerar du att bygga till en byggnad så behöver du oftast bygglov. En tillbyggnad innebär att en befintlig byggnad byggs till så att byggnadens volym blir större.

Innan du skickar in en ansökan om bygglov för en tillbyggnad behöver du ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga till. För att ta reda på om det finns byggrätt kvar så kan du till exempel mäta upp byggnaden som du vill bygga till för att se om dina byggplaner stämmer överens med detaljplanen.

Finns det tidigare bygglov så innehåller oftast bygglovet uppgifter om byggnadsareor för befintliga byggnader som kan vara till hjälp när du mäter upp byggnaden. Byggnadsarean mäts utifrån utsida fasad och utsida stolpar vid altan med tak. Gäller det äldre byggnader så är de oftast inte inmätta i kartor utan inritade utifrån flygfoton.

Detaljplanen innehåller även bestämmelser som reglerar hur hög byggnaden får vara och hur nära fastighetsgränserna den får placeras.

Ligger fastigheten utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. Utanför detaljplan är översiktsplanen vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. På Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida hittar du mer information om bygglov utanför detaljplan.

Pågående planarbete

Ligger fastigheten inom ett område med pågående planarbete kan stadsbyggnadsnämnden i vissa fall besluta om anstånd med att avgöra ett ärende tills detaljplan har antagits av kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en policy för anståndsförklaring av ansökningar om bygglov. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov inkom till stadsbyggnadsnämnden ska ansökan avgöras utan dröjsmål. I policyn finns uppgifter om vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring.

Mer information om anståndsprövning inom pågående planarbete hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Strandskydd

Om fastigheten ligger inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. Om tillbyggnaden kräver dispens från strandskyddet så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att få bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Kulturmiljöområde

Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Stockholms stadsmuseums Länk till annan webbplats. hemsida finns tips och råd som kan vara till hjälp om du funderar på att bygga till. Där beskrivs byggnadens olika delar, historik och vad man ska tänka på när man renoverar eller bygger om.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag när en byggnad inte kräver lov. Information om när en byggnad inte kräver lov hittar du på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.

Mer information

Brygga

För att anlägga en brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov, men för en brygga behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna. Läs mer på sidan Strandskydd.

Sjöbod/sjöstuga

För att bygga en sjöbod/sjöstuga behöver du oftast bygglov och strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskydd.

Även ändring av en befintlig sjöbod kan kräva bygglov och strandskyddsdispens som till exempel att bygga till, ändra fasad eller inreda med hygienrum. Läs mer om att inreda en sjöbod under fliken Ändrad användning.

Hamn för fritidsbåtar

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en hamn för fritidsbåtar kräver bygglov. En hamn för fritidsbåtar kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Bygglov kan krävas för att ändra användningen av en byggnad om ändringen är ett väsentligt annat ändamål. Lov kan också krävas om bara en del av en byggnad planeras att ändras. Det kan till exempel vara att en del av en byggnad som tidigare har använts som kontor ändras till bostad.

Enligt rättspraxis kan bygglov krävas för att till exempel inreda ett hygienrum i en sjöbod, ändra från garage till lager, inrätta en caférörelse i en villabyggnad.

Att börja använda ett fritidshus som helårsbostad kräver inte bygglov.

Inom eller utom detaljplanerat område

Ligger byggnaden inom detaljplan så är det detaljplanen som styr vilken använding byggnaden får ha. Ligger byggnaden utanför område med detaljplan så görs en prövning om den nya användningen är lämplig på den platsen. Utanför detaljplan är översiktsplanen vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. 

Bygglov eller anmälan?

Även om den ändrade användningen inte kräver lov så kan ändringar som görs i samband med en ändrad användning kräva bygglov eller anmälan. Det kan till exempel vara om fasaden ändras med upptagning av nya fönster och dörrar eller att planlösningen ändras avsevärt eller om ändringen påverkar bärande konstruktion och brandsäkerhet.

Exempel på vilka åtgärder som kräver anmälan hittar du på sidan Anmälan.

Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon

Från och med 10 mars 2021 ska bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser. Läs mer på boverkets hemsida Boverket, laddinfrastruktur för laddning av elfordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan ändringen kräva dispens från strandskyddet. Läs mer på sidan Strandskydd. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Om du vill göra en fasadändring kan det krävas bygglov. Exempel på fasadändringar är att byta färg, byta fasadbeklädnad eller byta tak. Även andra ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan kräva bygglov som till exempel inglasning av befintlig balkong.

Om din fastighet ligger inom detaljplan och inom ett kulturmiljöområde är det lovpliktigt att måla om en byggnad i en helt ny kulör, till exempel från vitt till rött.

Detaljplanen kan ha bestämmelser om vilka fasadmaterial och kulörer som får användas.

Undantag från lovplikten

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns vissa undantag från lovplikt för fasadändringar som till exempel ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Förutsättningen för att ändringen ska vara bygglovsbefriad är att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus finns undantag från lovplikt för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Även om en fasadändring inte kräver bygglov så kan ändringen kräva anmälan. Information om när en fasadändring kräver anmälan hittar du på sidan Anmälan.

Mer information om vad som menas med väsentlig ändring hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kulturmiljöområde

Ligger byggnaden inom kulturmiljö så gäller inte undantagen för lovplikt och då behöver du ansöka om lov för att ändra fasaden om ändringen är en väsentlig ändring. Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på utformning.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Stockholms stadsmuseums Länk till annan webbplats. hemsida finns tips och råd som kan vara till hjälp om du funderar på att ändra en byggnad. Där beskrivs byggnadens olika delar, historik och vad man ska tänka på när man renoverar eller bygger om.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan du behöva dispens från strandskyddet för att ändra byggnaden. Mer information om strandskydd hittar du på sidan Strandskydd. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Har du planer på att riva för att sen bygga nytt? Vanligast är att ansökan om rivningslov skickas in samtidigt med ansökan om bygglov för nybyggnad. På så sätt visar du hur det är tänkt att den rivna byggnaden ska ersättas.

Inom eller utanför detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov, vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Detaljplanen kan ha skyddsbestämmelser som till exempel innebär att en byggnad har ett högt kulturhistoriskt värde och att byggnaden omfattas av rivningsförbud.

Även om en byggnad inte finns utpekad i en detaljplan med skyddsbestämmelse så kan kommunen i vissa fall avslå begäran om rivningslov om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Mer information om rivningslov hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Utanför områden med detaljplan, krävs oftast en anmälan för rivning av byggnader. För komplementbyggnader till småhus behöver ingen anmälan göras.

Flytta en byggnad

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov eller anmälan på den gamla platsen samt bygglov på den nya platsen.

Bygg- och rivningsavfall

Den som är byggherre ansvarar för att bygg- och rivningsavfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs samt att en kontrollplan för rivningsarbetena redovisar hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Mer information

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. På Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida hittar du exempel på vad som är en skylt.

Det finns undantag för när en skylt inte kräver bygglov. Du hittar information om när skyltar inte kräver bygglov på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.

Bestämmelser i detaljplanen

I vissa detaljplaner kan det finnas bestämmelser som berör skyltar och även om skylten inte kräver bygglov får den inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Du hittar detaljplaner på sidan Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan. Vid oklarheter rekommenderar vi att kontakt tas med bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Ljusanordningar

För ljusanordningar gäller att inom område som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en sådan anordning om:

 • den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område så gäller inte undantag för bygglov.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljöområde eller ligger inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Om området inte har detaljplan?

Utom detaljplan kan du behöva tillstånd enligt lagen om gaturenhållning och skyltning eller enligt väglagen. I dessa fall är länsstyrelsen tillståndsmyndighet du ska vända dig med frågor och/eller ansöka om dispens.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan skylten kräva dispens från strandskyddet. Om skylten kräver dispens från strandskyddet och bygglov så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att få sätta upp skylten. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Byggbodar

Det kan krävas bygglov för etablering av byggbodar. För att byggbodar ska kräva bygglov måste de uppfylla kriterierna i definitionen för byggnad. Definitionen för vad som är en byggnad eller ett byggnadsverk finns i plan- och bygglagen. Du hittar mer information bygglov krävs för byggbodar på Boverket.

Container

Bygglov kan krävas för uppställning av container om containern till exempel ska användas som byggnad eller upplag.

Undantag från krav på bygglov finns för container inom industriområden. Information om när en container inte kräver bygglov hittar du på sidan bygglovsbefriade åtgärder.

Detaljplanen kan ha en bestämmelse för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver containern bygglov.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. Om byggbodarna/containern kräver dispens från strandskyddet och bygglov så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att få uppföra byggbodarna/containern. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

För murar och plank krävs oftast bygglov.

Mur

Med en mur menas en konstruktion som uppförs med till exempel stenar, tegel, betong, trä eller något annat material. Muren kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Plank

Med plank menas en fristående vägg som oftast är högre än ett staket och ofta byggs med träplankor, glas eller något annat material.

Staket

Staket kräver normalt inte bygglov. Som en hjälp när du planerar att bygga mur, plank eller staket har stadsbyggnadsnämnden tagit fram ett policydokument. I dokumentet hittar du information om utformning, lovplikt och när kommunen bedömer att det inte behövs bygglov.

Undantag från lovplikten och bestämmelser i detaljplanen

I plan- och bygglagen finns undantag från bygglovskrav för mur och plank för att anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus. På sidan Bygglovsbefriade åtgärder hittar du information om när mur och plank inte kräver bygglov.

Detaljplanen kan innehålla bestämmelser om att bygglov krävs för till exempel en skyddad uteplats. Om bestämmelse för skyddad uteplats finns i detaljplanen så är mur eller plank vid uteplatsen bygglovspliktiga åtgärder.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. Om muren/planket kräver dispens från strandskyddet och bygglov så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att få bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Inom områden med detaljplan krävs oftast marklov för åtgärder som trädfällning, schaktning eller fyllning för att avsevärt förändra markens höjdläge inom kvartersmark eller mark för allmän plats.

Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Trädfällning och skogsplantering kan också behöva marklov om det finns bestämmelser om detta i detaljplanen.

För marklov gäller:

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
  Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Skyddsvärda träd

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en rapport som sammanfattar resultatet av en omfattande trädinventering efter särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län.

Du hittar rapporten och tillhörande karta Länk till annan webbplats. som redovisar inventering skyddsvärda träd i Vaxholm kommun på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Kontakta Länsstyrelsen för frågor om fornlämningar och fornfynd.

Utanför detaljplan

Du behöver ansöka om marklov om du planerar att schakta, göra markutfyllning, fälla träd eller plantera skog i ett område utanför detaljplanen om fastigheten eller området ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att ändra marknivå eller fälla träd. Om åtgärden kräver dispens från strandskyddet och marklov så behöver du både strandskyddsdispens, marklov och startbesked för att få utföra åtgärden. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Ofta förväxlas en ansökan om förhandsbesked med att vara ett snabbt besked om lov kan ges för en åtgärd. Handläggningstiden för en ansökan om förhandsbesked är ofta lika lång som vid en bygglovansökan. Nedan finns information om vad ett förhandsbesked innebär.

Vad är ett förhandsbesked?

Syftet med ett förhandsbesked är att den som planerar att bygga ska kunna undvika onödig projektering och extra kostnader för att ta fram handlingar då ansökan om förhandsbesked oftast inte kräver lika mycket handlingar som vid ansökan om bygglov. Förhandsbesked är vanligast vid de tillfällen då det är osäkert om bygglov kommer att kunna ges för en åtgärd. Det kan till exempel vara om det är svårbedömt om vatten- och avlopp kommer att kunna ordnas eller om det är möjligt att anlägga väg fram till byggnaden.

Ett förhandsbesked används mest inom områden utanför detaljplan. Till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. Ett positivt förhandsbesked kan underlätta handläggningen för Lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Kommunens översiktsplan ger bland annat vägledning om hur man ställer sig till avstyckningar i områden utanför detaljplan.

Förhandsbeskedet kan däremot inte prövas för till exempel ändrad användning eller för åtgärder som kräver mark- eller rivningslov.

Jag har fått ett beslut om förhandsbesked - kan jag börja bygga?

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du kan börja bygga. För att kunna bygga behöver du bygglov och startbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för bygglovsprövningen om ansökan inkommit inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Har ansökan inte inkommit inom två år så upphör beslutet att gälla.

Inom detaljplanerat område

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerade och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet.

Du hittar mer information om förhandsbesked och vad som prövas i ett förhandsbesked på Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Mer information

Altan, uteplats

Altan kan kräva bygglov beroende på hur den är utformad och var den placeras. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag när anordnande av altan inte kräver bygglov. Det gäller både inom och utom område med detaljplan. Läs mer om detta på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket ska vara en enkel konstruktion som har sin bäring från den byggnad som den kragar ut från.

Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Inte heller får skärmtaket utformas så det kan uppfattas som en tillbyggnad, d.v.s. att byggnadens volym ökar.

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Finns det en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelse så får du inte uppföra skärmtak utan bygglov.

Strandskydd

Om fastigheten ligger inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. Om tillbygganden kräver dispens från strandskyddet och bygglov så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att få bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Är du intresserad av att installera solceller på ditt hus eller på din fastighet? Nedan följer information om vad plan- och bygglagen säger och i vilka lägen du kan uppföra solceller utan bygglov.

Detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs oftast ingen ansökan om bygglov för att sätta upp solceller på småhus. Du måste dock alltid kontrollera om detaljplanen har bestämmelser som gör att bygglov krävs. 

För byggnader eller områden med bevarandevärde gäller det dock att ta hänsyn till varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Vad som gäller då kan du läsa nedan.

För fristående solceller krävs inget bygglov.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. För de anläggningar som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Stadsbyggnadsnämnden fattade innan den nya lagstiftningen trädde i kraft beslut om riktlinjer för bygglovsbefrielse av solenergianläggningar på tak för småhus (pdf) Länk till annan webbplats..

Varsamhet

I plan- och bygglagen finns det bestämmelser som handlar om varsamhet samt ett förbud mot förvanskning som är viktigt att beakta när det gäller solceller. Kravet på varsamhet betyder att man inte får göra åtgärder som inte är varsamma mot byggnadens karaktärsdrag. Detta gäller för alla byggnader men vad som är karaktärsdrag skiljer sig från byggnad till byggnad. Om en byggnads karaktärsdrag är total symmetri ska alltså åtgärden inte göra så att symmetrin förstörs. Ett annat exempel kan vara en byggnad med fin snickarglädje som då inte ska döljas eller tas bort.

Att varsamhet ska iakttas betyder dock inget generellt förbud mot att sätta upp solceller.

Förbudet mot förvanskning är precis vad det låter som – ett förbud mot att förvanska en byggnad. Det gäller för byggnader som är särskilt värdefulla ur till exempel kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Dessutom gäller det för bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Det innebär att din byggnad inte behöver vara klassad som värdefull men området som byggnaden ligger i är det. Om din byggnad, eller området den ligger i, är särskilt värdefullt kan det innebära att du inte får sätta upp solceller.

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljö eller ligger inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktsplanen.

Utanför detaljplanerat område

Om byggnaden som du avser sätta solceller på ligger utanför detaljplan så gäller inte kravet för bygglov för väsentliga ändringar men varsamhetskraven och förbudet mot förvanskning gäller fortsatt. Helt fristående solceller kräver inte bygglov men kan vara olämpliga eller otillåtna att sätta upp på vissa ställen, t.ex. om de förhindrar fri sikt vid en korsning eller placeras inom område där det råder strandskydd.

Rådgivning

Det kan vara svårt att själv avgöra vad en väsentlig ändring innebär för en specifik byggnad eller vad varsamhet och förvanskning betyder. Vi finns här för att ge rådgivning Länk till annan webbplats. och vår rekommendation är att du alltid kontaktar oss för att få hjälp och vägledning i frågan.

Solkartan

För att hjälpa Vaxholms stads invånare att få fakta om lämpligheten i att installera solceller på vissa byggnader ur ett rent ekonomi- och miljöperspektiv har energi- och klimatrådgivningen tagit fram en solkarta Länk till annan webbplats. där det går att se hur mycket solinstrålning olika byggnaders tak har. Där kan du se hur det ser ut för just din byggnad.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan åtgärden kräva dispens från strandskyddet. Om solcellerna kräver dispens från strandskyddet och bygglov så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att sätta upp solcellerna. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Planerar du att uppföra en byggnad som ska stå uppställd på en plats under en begränsad tid och vill ansöka om tidsbegränsat bygglov?

Vilka åtgärder kan få tidsbegränsat lov och hur länge?

Tidsbegränsat lov kan ges för till exempel nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning av en byggnad, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar. Tidsbegränsat lov kan också ges för exempelvis anläggningar, skyltar och ljusanordningar.
För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges måste följande kriterier vara uppfyllda:
Sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov och någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda samt att åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat lov får ges för högst tio år och förlängas med högst 5 år i taget. Tiden för ett tidsbegränsat lov får inte överstiga 15 år. En åtgärd som fått ett tidsbegränsat lov måste tas bort innan giltighetstiden för lovet har gått ut.

Tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder måste följande kriterier vara uppfyllda: Sökanden har ansökt om tidsbegränsat bygglov, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning några eller alla förutsättningar för bygglov.

Kan jag förlänga ett tidsbegränsat lov?

Vill du förlänga ett tidsbegränsat lov så måste du ansöka om förlängning innan tiden för lovet har gått ut. På Boverket Länk till annan webbplats. hittar du mer information om förlängning av tidsbegränsat lov.

Detaljplan

Ligger fastigheten inom detaljplan så är det detaljplanen som reglerar vad som får byggas och var på fastigheten. I detaljplanen hittar du uppgifter om hur stor byggrätten är, hur hög byggnaden får vara, vilket typ av byggnad som får uppföras och var den får placeras.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att få uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Mer information

Om du vill göra ändringar efter att bygglov har beviljats ska du kontakta bygglovsenheten för bedömning om ändringen kräver nytt lov. Du behöver då skicka in handlingar som visar det du vill ändra för att bygglovsenheten ska kunna göra bedömning om ändringen kräver nytt lov.

Viktig information

Ligger fastigheten inom ett område med pågående planarbete kan stadsbyggnadsnämnden i vissa fall besluta om anstånd med att avgöra ett ärende tills detaljplan har antagits av kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en policy för anståndsförklaring av ansökningar om bygglov. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov inkom till stadsbyggnadsnämnden ska ansökan avgöras utan dröjsmål. I policyn finns uppgifter om vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring.

Mer information om anståndsprövning inom pågående planarbete hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information:

Länsstyrelsen har på begäran av Trafikverket beslutat om bebyggelsefritt avstånd av 30 respektive 50 meter utmed vissa allmänna vägar.

Bestämmelsen gäller inte inom områden med detaljplan eller om åtgärden är bygglovpliktig. I dessa ärenden prövas trafiksäkerhetsaspekterna inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser.

Utmed dessa vägar krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra bygglovbefriade byggnader eller utföra andra anläggningar eller åtgärder som kan försämra trafiksäkerheten. Jordbrukets ekonomibyggnader eller så kallade komplementbostadshus är exempel på byggnader som inte får uppföras utan Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens beslut från den 13 augusti 1984 upphävs och ersätts av det nya beslutet.

Mer information:

Om fastigheten du söker bygglov för ligger på låglänt mark kan detta påverka beslutet. Stadsbyggnadsnämndens grundläggningspolicy är från och med 2016-01-01 ersatt med Länstyrelsen i Stockholms rekommendationer för byggande vid Östersjön (pdf). Länk till annan webbplats.

Byggnadsnämnden tillämpar för närvarande lägsta grundläggningshöjd 2,65 meter över havet enligt tabell 3 i Länsstyrelsens rekommendationer.

Mer information:

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras.

Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.