Bygglov och anmälan

Här hittar du information om hur du ansöker om bygglov och vad din ansökan/anmälan ska innehålla.

Du skickar din ansökan till bygglov- och GIS-enheten på Vaxholms stad. När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan, är det plan- och bygglagen (PBL) som styr hur vi hanterar din ansökan eller anmälan. För att möjliggöra en snabb handläggning av ditt ärende är det viktigt att din ansökan/anmälan är komplett när du lämnar in den.

Fastigheter inom detaljplanerade områden

Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Mer information hittar du på sidan Gällande detaljplaner.

Förbered din ansökan och läs på

Tillsammans med din ansökan/anmälan behöver du bifoga olika handlingar, exempelvis situationsplan, ritningar och anmälningsblankett för certifierad kontrollansvarig. Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra, slipper du komplettera din ansökan och kan få en snabbare handläggning.

På sidan Ritningar och information hittar du ritningsexempel som kan vara till hjälp när du förbereder din ansökan eller anmälan. Här finns även checklistor för kompletta handlingar, samt annan information, som kan vara bra att ta del av.

På sidan Blanketter hittar du samtliga blanketter som kan behövas för ditt ärende.

Vad ska ingå i din ansökan?

 • Ifylld och undertecknad blankett för ansökan om lov.
  Är ni flera ägare till fastigheten blir handläggningen enklare ifall övriga ägare ger fullmakt till sökanden genom att skriva under i avsedd ruta i mitten på första sidan på ansökningsblanketten.
 • Situationsplan (karta över din fastighet) i skala 1:500.
  En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen redovisas var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd. Gäller det nybyggnation av bostadshus eller fritidshus ska i de flesta fall en nybyggnadskarta användas som underlag till situationsplanen. Vid tillbyggnad och uppförande av komplement-byggnad (uthus, garage, gäststuga med mera) räcker det i allmänhet med en primärkartan. Använt kartunderlag får inte beskäras utan ska visas i sin helhet och med tillhörande beskrivningar.
 • Planritning, fasadritning och sektionsritning i skala 1:100.
  Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och tydliga på vitt olinjerat papper, helst i A3-format. Fasad- och takmaterial redovisas på ansökningsblanketten, inte på fasadritningarna. Låt ytor för tak och fasad vara rena utan mönster eller raster som illustrerar skuggor, fasad- eller takmaterial. Olika typer av ärenden kräver olika handlingar. Mer information hittar du på sidan Blanketter. Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta.
 • Anmälan av certifierad kontrollansvarig
  Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Anmälan av certifierad kontrollansvarig görs på separat blankett. Vid enklare åtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig.

Tillgänglighet, byggnader och tomter

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras. Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Om det pågår ett detaljplanearbete där du vill bygga

Stadsbyggnadsnämnden har under §116/2011-09-28 beslutat om en policy för anståndsförklaring (pdf)PDF av ansökningar om bygglov. Policyn innebär att stadsbyggnadsnämnden i vissa fall kan besluta om anstånd med att avgöra ärendet till dess att detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov kom in till stadsbyggnadsnämnden ska ansökningen avgöras utan dröjsmål. Av policyn framgår vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring.

Grundläggningsnivåer vid byggande nära vatten

Om fastigheten du söker bygglov för ligger på låglänt mark kan detta påverka beslutet. Stadsbyggnadsnämndens grundläggningspolicy är från och med 2016-01-01 ersatt med Länstyrelsen i Stockholms rekommendationer för byggande vid Östersjön (pdf).PDF

Länsstyrelsens rekommendationer innebär en sänkning med 0,24 meter jämfört med tidigare policy förutsatt att det dränerande lagret har höjden 0,1 meter (2,79 + 0,1 – 2,65 = 0,24).

Kontaktinformation

Ansökan/anmälan och tillhörande handlingar skickas via post eller e-post till bygglov- och GIS-enheten.

Postadress
Bygglov- och GIS enheten, Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

E-post: bygglov@vaxholm.se

Du kan också lämna handlingarna till kommunhusets reception på Eriksövägen 27 i Vaxholm. Märk handlingarna bygglov- och GIS enheten.

Bygglovsrådgivning
Om din fastighet inte ligger inom detaljplanerat område, eller om du känner dig osäker på vad som gäller, går det bra att kontakta bygglov- och GIS-enheten. Ange fastighetsbeteckning eller fastighetens adress.

E-post: bygglov@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 70

Telefontider och mer information hittar du på sidan rådgivning.