Bygglov och anmälan - så går det till

På den här sidan hittar du information om hela processen om bygglov och anmälan. Från hur du tar reda på att du behöver ansöka om bygglov eller anmäla en åtgärd till att du har fått ett slutbesked för din byggnad eller åtgärd.

Bygglov - så går det till

Det första du behöver göra är att ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga. Nästa steg är att ta reda på om det du vill göra kräver lov, anmälan eller strandskyddsdispens.

Vad gäller för fastigheten?

  • Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Bestämmelser för varje fastighet finns i detaljplanen. Du kan använda Vaxholms stads karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats. för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.
  • Om fastigheten ligger utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. Utanför detaljplan är översiktsplanen vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. En prövning utanför detaljplan är oftast mer omfattande eftersom åtgärden inte har utretts i en detaljplan.
  • Om fastigheten ligger inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att få uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du först en strandskyddsdispens, sedan bygglov och startbesked innan du kan påbörja åtgärden. I detaljplanen finns information om din fastighet ligger inom strandskyddat område. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.
  • Om fastigheten ligger inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad. Du kan hitta information om att fastigheten är kulturhistoriskt värdefull eller ligger inom riksintresse i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktsplanen.

Ritningar till ansökan

När du tagit reda på vad som gäller för din fastighet är det viktigt att du läser på om vilka ritningar och andra handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan.

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda. Anlita en fackman om du inte kan utforma ritningarna själv. På sidan E-tjänster, ritningar och checklistor finns ritningsexempel att ta del av.

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Checklistorna hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor.

Kontrollansvarig

Du kan behöva anlita en kontrollansvarig för din byggnation. Mer information finns under fliken Kontrollansvarig.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta bygglovsenheten via e-post eller telefon. Information om hur du kontaktar oss hittar du på sidan Rådgivning.

Mer information

För att skicka in din ansökan kan du använda vår e-tjänst. Länkar till våra e-tjänster finns på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor

Vi har sammanställt checklistor för vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Checklistorna hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

När ansökan har registrerats skickas en bekräftelse till dig med information om ditt ärende.

Vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut i samband med handläggning och beslut för ärenden som hanteras i stadsbyggnadsnämnden. Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om avgifter på sidan Avgifter och taxor. 

Mer information

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett. Det vill säga om den innehåller alla handlingar som behövs för att kunna granska ärendet samt om handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, något saknas eller behöver förtydligas, kommer handläggaren att kontakta dig.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen ska en lovansökan handläggas inom tio veckor. Om handläggningen tar längre tid reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids.

Handläggningstiden kan förlängas med tio veckor om det krävs för att handläggaren ska kunna fatta beslut i ärendet. Om handläggningstiden förlängs skickas ett meddelande till dig som sökande.

Handläggningstiden räknas från den dag när ansökan är komplett. Att ansökan är komplett innebär att alla handlingar som begärts in för att handläggaren ska kunna granska ärendet har inkommit.

Ändrar du förslaget i ansökan så börjar handläggningstiden om och räknas från den dagen som ärendet kompletterades med nya handlingar.

Underrättelse till grannar/fastighetsägare

När en lovansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. Underrättelsen finns även publicerad på Vaxholms stads officiella anslagstavla.

Grannarnas yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för beslutet.

Oftast är det handläggaren som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska beslutet fattas av stadsbyggnadsnämnden. Det är stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Här hittar du preliminära datum för nämndens sammanträden.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till länsstyrelsen. Mer information om detta hittar du i dokumentet Information om överklagande (pdf) Pdf, 211 kB.

När får jag börja bygga?

Beslut om bygglov är en bekräftelse på att du har fått bygglov, men inte ett besked om att du får börja bygga. Det är först när du har fått ett startbesked som arbetet får påbörjas. I enklare ärenden ges oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet. I beslutet anges vem som är kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig. Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på byggnaden följs.

Information om beslutet skickas till grannar

Grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet ska underrättas, eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet.

Efter att beslutet är taget meddelas berörda sakägare och grannar samt kungörs beslutet i Post- och inrikes Tidningar,Bolagsverket.  Länk till annan webbplats.

Om många personer berörs av beslutet brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. Underrättelsen finns även publicerad på Vaxholms stads officiella anslagstavla.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Länsstyrelsen i Stockholms län. Mer information om detta hittar du i dokumentet Information om överklagande (pdf) Pdf, 211 kB..

Mer information

I vissa fall kallas du till ett tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd går man tillsammans med en byggnadsinspektör igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll som sedan skickas till byggherren och kontrollansvariga.

Efter att du fått bygglov, men innan du börjar bygga, måste du ha ett startbesked. Om arbetet påbörjas utan ett startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och byggförordningen.

Om byggsanktionsavgifter, Boverket Länk till annan webbplats.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen. I startbeskedet framgår även om speciella villkor krävs för att arbetet får påbörjas, om det behövs en utstakning samt information om vilka handlingar som behöver skickas in för att ett slutbesked så småningom ska kunna ges.

Färdigställandeskydd, en- och tvåbostadshus

Om ett färdigställandeskydd krävs ska intyg skickas in innan startbesked ges.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Färdigställandeskyddet gäller endast för småhus (en- och tvåbostadshus, fritidshus).

Vi har skapat en ordlista som förklarar olika begrepp i bygglovsprocessen. Mer information om färdigtställandeskydd finns under fliken Färdigställandeskydd.

Utstakning och lägeskontroll

Om byggnaden ska stakas ut framgår det i bygglovet eller i samband med ett tekniskt samråd. Mätningsteknisk personal behövs för utstakning. Läs mer på sidan Utstakning.

Om byggnaden ska lägeskontrolleras framgår det i bygglovet eller i samband med tekniskt samråd. Mer information finns på sidan Lägeskontroll.

Lägeskontroll och utstakning kan utföras av Stadsbyggnadsförvaltningen eller av en annan sakkunnig person som byggherren anlitar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer om personen/företaget har den kompetens som krävs för att kunna utföra en lägeskontroll.

Arbetsplatsbesök görs vid behov för att kunna utöva en effektiv tillsyn över att gällande regler följs. Huvudsyftet med platsbesöket är att man ska gå igenom att fastställda villkor och kontrollplan följs eller om det finns behov av kompletterande villkor.

Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett slutbesked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige lämnar även sitt utlåtande.

Jag har byggt klart - vad gör jag nu?

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked. Att flytta in utan slutbesked kan innebära en byggsanktionsavgift. När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Anmälan - så går det till

Här nedan hittar du information gällande processen om anmälanspliktiga åtgärder. Från hur du tar reda på att en åtgärd är anmälanspliktig till att du får ett slutbesked.

För vissa åtgärder krävs inget bygglov men du kan behöva anmäla åtgärden och invänta ett startbesked. Vi har samlat information om vilka åtgärder som är anmälanspliktiga på sidan Anmälan.

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din anmälan. Checklistorna hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor. Tänk på att en komplett anmälan kortar handläggningstiden.

När anmälan har registrerats skickas en bekräftelse till dig med information om ditt ärende.

Vad kostar ett startbesked?

En avgift tas ut i samband med handläggning och beslut för ärenden som hanteras i stadsbyggnadsnämnden. Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om avgifter på sidan Avgifter och taxor. 

För att skicka in en anmälan kan du använda vår e-tjänst. Länk till e-tjänst finns på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor

Handläggaren granskar inkomna handlingar och återkommer till dig med information om ärendet är komplett eller behöver kompletteras med ytterligare uppgifter.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen ska en anmälan handläggas inom 4 veckor. Om tidsfristen överskrids, reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids.

Handläggningstiden räknas från den dag när anmälan är komplett. Att anmälan är komplett innebär att alla handlingar som begärts in för att byggnadsnämnden ska kunna granska ärendet har inkommit.

Ändrar du förslaget i anmälan så börjar handläggningstiden om och räknas då från den dagen som ärendet kompletterades med nya handlingar.

Ett beslut om startbesked ges och du kan påböra arbetet. Ett startbesked för anmälanspliktiga åtgärder innebär att åtgärden måste påbörjas och avslutas inom två år från det datum startbeskedet gavs.

Om du inte är nöjd med stadsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Mer information om detta hittar du i dokumentet Information om överklagande (pdf) Pdf, 211 kB..

När åtgärden är färdig och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked.

I startbeskedet finns information om åtgärden får tas i bruk innan slutbeskedet har utfärdats.