Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Här finns information om vad som gäller för bygglovsbefriade åtgärder.

En tillbyggnad är en bygglovspliktig åtgärd. Inom område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Information om vad som gäller för attefallsåtgärder hittar du på sidan Anmälan under fliken Attefallsåtgärder

Altan, uteplats

På tomter där det finns ett en- eller tvåbostadshus finns vissa undantag för när altaner inte kräver bygglov. För att altanen ska vara en bygglovsbefriad altan ska följande kriterier vara uppfyllda. Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten, altanen ska vara en uteplats på marken, den ska vara placerad inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från gräns mot grannar och får inte vara högre än 1,8 meter. Den ska vara en tillbyggnad eller ändring som påverkar byggnadens yttre. 

Ligger fastigheten eller byggnaden inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt så är den inte bygglovsbefriad.

Boverkets hemsida  Länk till annan webbplats.finns mer information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att altanen ska vara bygglovsbefriad.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket ska vara en enkel konstruktion som har sin bäring från den byggnad som den kragar ut från.

Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Inte heller får skärmtaket utformas så det kan uppfattas som en tillbyggnad, d.v.s. att byggnadens volym ökar.

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Skärmtak inom detaljplan kan kräva bygglov

Finns det en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelse så får du inte uppföra skärmtak utan bygglov.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

För att bygga pool behöver du oftast inget bygglov. Beroende på hur poolen är konstruerad kan den bedömas vara en åtgärd som kräver lov. Det kan till exempel vara om en del av poolen byggs ovan mark med altan, plank eller mur runt poolen. Även pooltak kan kräva bygglov.

Om din fastighet ligger inom detaljplan kan du behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Roslagsvatten Länk till annan webbplats. svarar på frågor om fyllning och tömning av pool.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Länk till annan webbplats. informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats. informerar om barn och vattensäkerhet.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du ska utföra en åtgärd som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Kontakta Länsstyrelsen om du har hittat ett fornfynd eller upptäcker en skada på en fornlämning.

Mer information


Bygglov krävs inte för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar förutsatt att de uppfyller alla kriterier för att vara bygglovsbefriade.

Du får inte ställa upp fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Står båten, husvagnen eller husbilen till exempel uppställd året om på tomten så gäller inte undantaget för lovplikt. Båten, husvagnen eller husbilen får heller inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda föra att en åtgärd ska vara bygglovsbefriad. 

Kontakta bygglov- och GIS-enheten via bygglov@vaxholm.se för information om vad som gäller för din fastighet.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan åtgärden kräva dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Det innebär att friggeboden inte får placeras för långt bort från bostadshuset.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Friggeboden kan till exempel användas som:

 • förråd
 • garage
 • uthus
 • trädgårdsväxthus
 • gäststuga
 • bastu
 • båthus

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Finns det en planbestämmelse i detaljplan att friggebodar kräver bygglov så får den inte strida mot bestämmelserna i detaljplanen.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Det kan krävas bygglov för uppställning av byggbodar (arbetsbodar).

Detaljplanen kan även ha bestämmelser för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver byggboden bygglov.

Kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se för att utreda om bygglov krävs för uppställning av byggbod.

Mer information om när byggbodar kräver bygglov hittar du under bygglov och andra lov och på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att få uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du både strandskyddsdispens och bygglov och startbesked. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Är du intresserad av att installera solceller på ditt hus eller på din fastighet? Nedan följer information om vad plan- och bygglagen säger och i vilka lägen du kan uppföra solceller utan bygglov.

Detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs oftast ingen ansökan om bygglov för att sätta upp solceller på småhus.

För byggnader eller områden med bevarandevärde gäller det dock att ta hänsyn till varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Vad som gäller då kan du läsa nedan.

Fristående solceller kräver oftast inget bygglov.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. För de anläggningar som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Stadsbyggnadsnämnden fattade innan den nya lagstiftningen trädde i kraft beslut om riktlinjer för bygglovsbefrielse av solenergianläggningar på tak för småhus (pdf) Länk till annan webbplats..

Varsamhet

I plan- och bygglagen finns det bestämmelser som handlar om varsamhet samt ett förbud mot förvanskning som är viktigt att beakta när det gäller solceller. Kravet på varsamhet betyder att man inte får göra åtgärder som inte är varsamma mot byggnadens karaktärsdrag. Detta gäller för alla byggnader men vad som är karaktärsdrag skiljer sig från byggnad till byggnad. Om en byggnads karaktärsdrag är total symmetri ska alltså åtgärden inte göra så att symmetrin förstörs. Ett annat exempel kan vara en byggnad med fin snickarglädje som då inte ska döljas eller tas bort.

Att varsamhet ska iakttas betyder dock inget generellt förbud mot att sätta upp solceller.

Förbudet mot förvanskning är precis vad det låter som – ett förbud mot att förvanska en byggnad. Det gäller för byggnader som är särskilt värdefulla ur till exempel kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Dessutom gäller det för bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Det innebär att din byggnad inte behöver vara klassad som värdefull men området som byggnaden ligger i är det. Om din byggnad, eller området den ligger i, är särskilt värdefullt kan det innebära att du inte får sätta upp solceller.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Utanför detaljplanerat område

Om byggnaden som du avser sätta solceller på ligger utanför detaljplan så gäller inte kravet för bygglov för väsentliga ändringar men varsamhetskraven och förbudet mot förvanskning gäller fortsatt. Helt fristående solceller kräver inte bygglov men kan vara olämpliga eller otillåtna att sätta upp på vissa ställen, t.ex. om de förhindrar fri sikt vid en korsning eller placeras inom område där det råder strandskydd.

Rådgivning

Det kan vara svårt att själv avgöra vad en väsentlig ändring innebär för en specifik byggnad eller vad varsamhet och förvanskning betyder. Vi finns här för att ge rådgivning Länk till annan webbplats. och vår rekommendation är att du alltid kontaktar oss för att få hjälp och vägledning i frågan.

Solkartan

För att hjälpa Vaxholms stads invånare att få fakta om lämpligheten i att installera solceller på vissa byggnader ur ett rent ekonomi- och miljöperspektiv har energi- och klimatrådgivningen tagit fram en solkarta Länk till annan webbplats. där det går att se hur mycket solinstrålning olika byggnaders tak har. Där kan du se hur det ser ut för just din byggnad.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan åtgärden kräva dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

I vissa fall krävs det inte bygglov för skyltar. Vilka skyltar som är undantagna från krav på bygglov regleras i plan- och bygglagen. Exempel på skyltar som inte kräver lov är:

 • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter,
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • En orienteringstavla vars area är högst 2 kvadratmeter,
  en skylt inomhus,
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Undantagen från lovplikt gäller inte om skylten/tavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Inom markerat område krävs bygglov för att sätta upp en skylt mindre än 1 kvadratmeter samt orienteringstavla mindre än 2 kvadratmeter.

Om området inte har detaljplan?

Utom detaljplan kan du behöva tillstånd enligt lagen om gaturenhållning och skyltning eller enligt väglagen. I dessa fall är länsstyrelsen tillståndsmyndighet du ska vända dig med frågor och/eller ansöka.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan skylten kräva dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Undantag från krav på bygglov finns för container inom industriområden. Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en container ska vara undantagen från bygglov regleras i plan- och bygglagen.

Kriterier som ska vara uppfyllda är att den ska vara av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Detaljplanen kan ha bestämmelse för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver containern bygglov.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Ekonomibyggnader får uppföras eller byggas till utan bygglov i områden som inte omfattas av detaljplan. Om fastigheten ligger i ett område som omfattas av detaljplan är åtgärden bygglovspliktig.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Mer information

Viktig information

Om du vill placera en friggebod m.m närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du grannes medgivande. Ger inte grannen sitt medgivande så uppfyller inte byggnaden alla kriterier för friggebod och då blir byggnaden bygglovspliktig.

Placeras byggnaden närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata, natur eller park inom detaljplan så finns det ingen granne som kan lämna medgivande.

Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när två bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg.

Bygglovsbefriade åtgärder utom sammanhållen bebyggelse och detaljplan

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse finns vissa undantag för bygglov. För att kunna utnyttja lovfriheten utanför sammanhållen bebyggelse får det i praktiken inte finnas något annat en- eller tvåbostadshus (fritidshus) i närheten.

Du hittar mer information om sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information