Bygglovsprocessen

På den här sidan ser du hela bygglovsprocessen. Från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du har fått ett slutbesked för din byggnad eller åtgärd.

Förberedelser

Lägg tid på att förbereda din ansökan. Efter att ett beslut är fattat i ditt ärende är det endast de uppgifter som står i ansökan/anmälan, och de tillhörande handlingarna, som du har rätt att utföra. Alla förändringar från givet lov eller startbesked kräver en ny bedömning av handläggaren och i många fall ett nytt beslut.

Ansökan/anmälan

Bygglovsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov eller anmälan om anmälanspliktig åtgärd till oss.

Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

Första bedömning

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett. Det vill säga om den innehåller alla handlingar som behövs för att kunna granska ärendet samt om handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren i normalfallet att inom tre veckor från det att vi har registrerat ditt ärende kontakta dig.

Granskning

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett beslut skickas i de flesta fall till dig inom tio veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Underrättelse till grannar/fastighetsägare

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för stadsbyggnadsnämndens beslut.

Beslut

Oftast är det handläggaren som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska dock beslutet fattas av Stadsbyggnadsnämnden. Det är Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i Stadsbyggnadsnämnden.

Om bygglovsärendet ska till Stadsbyggnadsnämnden förlängs processen mellan tre till sex veckor. Det beror på att handläggaren i dessa fall ska skriva ett särskilt förslag till beslut, ledamöterna i nämnden ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen. Dessa sammanträden äger rum cirka sju gånger per år. Här hittar du preliminära datum för nämndens sammanträden.

Om du inte är nöjd med beslut kan du överklaga till Länsstyrelsen. Mer information om detta hittar du i dokumentet Information om överklagande (pdf)PDF.

När du fått bygglov

”Beslut om bygglov” är en bekräftelse på att du har fått bygglov, men inte ett besked om att du får börja bygga. Det är först när du har fått ett startbesked som arbetet får påbörjas. I enklare ärenden ges oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet. I beslutet anges vem som är kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig. Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på byggnaden följs. Som en garanti för att byggherren kan leva upp till detta ansvar, krävs det i de flesta projekt att byggherren själv eller någon av honom/henne anlitad person, har kompetens som kontrollansvarig.

Överklagande/information till grannar/fastighetsägare

Grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet ska underrättas, eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som meddelar berörda sakägare och grannar. Stadsbyggnadsförvaltningen kungör också beslutet i post- och inrikestidningar. Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Om du inte är nöjd med stadsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Mer information om detta hittar du i dokumentet Information om överklagande (pdf)PDF.

Kontrollplan

Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång.

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Vid mindre ny- och tillbyggnader, där det inte krävs en certifierad kontrollansvarig, sker detta inom byggherrens egenkontroll.

Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Kontrollplanen bör skickas in tillsammans med övriga handlingar. Som senast kan den lämnas in vid det tekniska samrådet. Det är dock önskvärt att vi får ta del av kontrollplanen tidigare än så, för att kunna förbereda inför det tekniska samrådet.

När arbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till oss för att få slutbesked.

Du kan ladda hem exempel på kontrollplan på sidan Ritningar och information.

Tänk på att kontrollplanen kan behöva anpassas till ditt projekt genom att stryka eller lägga till kontrollpunkter. Mer information hittar du här i dokumentet Information om kontrollplan (pdf)PDF.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Färdigställandeskydd gäller endast för småhus (en- och tvåbostadshus, fritidshus).

Det skall alltid finnas vid nybyggnad, tillbyggnad och/eller anmälningspliktig åtgärd som rör småhus och där byggherren har anlitat en entreprenör.

Vid nybyggnad av fritidshus, tillbyggnad och/eller anmälningspliktig åtgärd som rör småhus, och där byggkostnaden är understigande 10 basbelopp, prövar byggnadsnämnden om behov finns.

Färdigställandeskyddet behövs inte när byggherren agerar självbyggare d.v.s. utför arbetet själv utan att anlita en entreprenör.

Det är byggherrens ansvar att se till att ett färdigställandeskydd finns då det krävs, men det är vanligt att det tecknas av entreprenören.

Om färdigställandeskydd krävs ska intyg lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen innan startbesked ges. Mer information finns i dokumentet Information om färdigställandeskydd (pdf)PDF.

Tekniskt samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen kallar i vissa fall till ett tekniskt samråd.

Bland annat går man igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll av stadsbyggnadsnämnden som skickas till byggherren och kontrollansvariga.

Startbesked

Efter du fått bygglov, men innan du börjar bygga, måste du ha ett startbesked. Att påbörja arbetet utan startbesked ger en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Det framgår även om det behövs speciella villkor för att få påbörja arbetet, om det behöver utstakning och vilka handlingar som behövs för att ett slutbesked så småningom ska kunna ges.

Utstakning och lägeskontroll

Mätningsteknisk personal behövs för utstakning och lägeskontroll. Om byggnaden ska stakas ut och/eller lägeskontrolleras framgår det i bygglovet eller i samband med tekniskt samråd. Lägeskontrollen kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen eller av en annan sakkunnig person som byggherren anlitar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer om personen/företaget har den kompetens som krävs för att kunna utföra en lägeskontroll.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs vid behov för att kunna utöva en effektiv tillsyn över att gällande regler följs. Huvudsyftet med platsbesöket är att man ska gå igenom att fastställda villkor och kontrollplan följs eller om det finns behov av kompletterande villkor.

Slutsamråd och slutbesked

Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett sådant besked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvariga lämnar även sitt utlåtande.

Slutbesked

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked. Att flytta in utan slutbesked kan bli dyrt. När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.