Byggnadsförbud utmed allmänna vägar

Länsstyrelsen har på Trafikverkets begäran beslutat om utökat bebyggelsefritt avstånd av 30 respektive 50 meter utmed vissa allmänna vägar inom Stockholms län.

Bestämmelsen gäller inte inom områden med detaljplan eller om åtgärden är bygglovpliktig. I dessa ärenden prövas trafiksäkerhetsaspekterna inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser.

Utmed dessa vägar krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra bygglovbefriade byggnader eller utföra andra anläggningar eller åtgärder som kan försämra trafiksäkerheten. Jordbrukets ekonomibyggnader eller så kallade komplementbostadshus är exempel på byggnader som inte får uppföras utan Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens beslut från den 13 augusti 1984 upphävs och ersätts av det nya beslutet.