Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar.

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. Till exempel om förutsättningarna för att lösa vatten- och avlopp är oklara ska inte sökanden behöva upprätta alla de ritningar som krävs vid en bygglovansökan.

Förhandsbesked kan däremot inte prövas för till exempel ändrad användning eller för åtgärder som kräver mark- eller rivningslov.

Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut om förhandsbesked vid prövning av en bygglovansökan som görs inom två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Avstyckning av fastighet utom detaljplan

Förhandsbesked används mest inom områden utom detaljplan. Till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. I ansökan om förhandsbesked anger man då att man ansöker om bygglov för ytterligare huvudbyggnad. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till Lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Kommunens översiktsplan kan ge vägledning hur man ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan. Läs mer på sidan Översiktplan.

Detaljplanerade områden

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerade och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet. Läs mer på sidan Gällande detaljplaner.

Ansökan

Till din ansökan behövs en situationsplan och den ska upprättas på en karta över fastigheten. En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen redovisas var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd.

Situationsplanen upprättas på en primärkarta. Via vår GIS-enhet kan du beställa denna karta. Beställningsformulär hittar du på sidan Blanketter.

Din ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om förhandsbesked
  • En situationsplan (karta över fastigheten).

Kostnad

Information om kostnad för förhandsbesked hittar du på sidan Avgifter och taxor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken detaljplan som gäller för din fastighet eller om fastigheten ligger utom detaljplan kan du ställa frågan till oss på bygglov- och GIS-enheten. Vi behöver då uppgift om fastighetsbeteckning eller fastighetens adress.

E-post: bygglov@vaxholm.se