Information till grannar

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som sköter grannunderrättelsen. Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Grannar, och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet, ska underrättas eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet.
Det är stadsbyggnadsförvaltningen som meddelar berörda sakägare och grannar. Stadsbyggnadsförvaltningen kungör också beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Beslut om lov kan överklagas:

  • För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom 3 veckor från den dag då personen fick del av beslutet.
  • För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom 4 veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.