Olovligt byggande och tillsyn

Att bygga eller ändra något som kräver lov eller anmälan, utan att detta har sökts, innebär olovligt byggande (i dagligt tal kallat svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked, att använda det byggda utan slutbesked eller uppföra något inom strandskyddat område utan att ha fått strandskyddsdispens för detta.

Tillsyn

Bygglovsenheten är den enhet i Vaxholms stad som står för den operativa tillsynen som ligger inom stadsbyggnadsnämndens ansvar.

Ett tillsynsärende kan initieras på egen hand av stadsbyggnadsnämnden eller genom en anmälan. Om ett ärende initieras utreder bygglovsenheten om en olovlig åtgärd utförts. Denna utredning kan sedan leda till att åtgärder måste vidtas eller att ärenden avskrivs.

För att strukurera och tydliggöra vad som ingår i stadsbyggnadsnämndens tillsynsarbete finns beslutade tillsynsplaner med behovsutredningar inom strandskydd (pdf) Pdf, 714.4 kB. respektive plan- och byggområdet (pdf) Pdf, 812.4 kB. i Vaxholms stad. I dessa finns mer information om vad som gäller inom de olika tillsynsområdena, hur tillsynsarbetet gå till samt på vilken laglig grund tillsynen utövas.

Olovligt byggande

Benämningen olovligt byggande står för alla åtgärder som är bygglovspliktiga eller anmälanspliktiga men som utförts utan bygglov och/eller startbesked.

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan lov eller startbesked ska Stadsbyggnadsnämnen besluta om föreläggande anpassat till utförd åtgärd. Föreläggandet kan innebära att lov måste sökas i efterhand eller att det utförda måste rivas.

Vid olovligt byggande ska Stadsbyggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Byggsanktionsavgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Underhåll av byggnad och tomt

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas. Underhåll ska ske för att bibehålla de tekniska egenskaper som är väsentliga. Exempelvis bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand samt skydd med hänsyn till hälsa. Även lämplighet för det avsedda ändamålet och att utformningen bibehålls innefattas i underhållet.

Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter ska underhållas och skötas oavsett om de är bebyggda eller inte.

Stadsbyggnadsnämnden hanterar frågor om nedskräpning av tomtmark. Rör frågan farligt avfall är det Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som handlägger ärendet. I de fall det inte går att finna någon ansvarig för nedskräpning, utanför tomtmark, är det kommunens tekniska enhet som är ansvarig.

Kontaktuppgifter Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Växel: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

Strandskydd

Om åtgärder som kräver strandskyddsdispens har utförts inom område där strandskydd råder är stadsbyggnadsnämnden skyldig att agera. Strandskyddet regleras i Miljöbalken och är en generell förbudslagstiftning.

Strandskydd råder vid hav, sjöar och vattendrag och gäller generellt 100 meter upp på land från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet. I vissa fall är området utökat till 300 meter och inom vissa områden är strandskyddet upphävt helt.

I de fall någon bryter mot strandskyddsbestämmelserna kan detta resultera i föreläggande att åtgärda det utförda och/eller att betala miljösanktionsavgift samt att en åtalsanmälan görs.

Tillsynsområden

Utöver tillsyn av olovligt byggande, bristande underhåll och ovårdad tomt samt strandskydd är stadsbyggnadsnämnden tillsynsmyndighet för enkelt avhjälpta hinder (tillgänglighet), obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt för hissar och andra motordrivna anordningar. Tillsynsområdena beskrivs mer ingående i Stadsbyggnadsnämndens tillsynsplan.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att rättsliga påföljder inte kan utkrävas en viss tid efter att det att en åtgärd utförts. Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att 10 år efter att åtgärden vidtogs är det inte möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden. Det innebär dock inte ett godkännande eller att det utförda anses lagligt. Till exempel får man inte utföra bygglovbefriade åtgärder på byggnader som uppförts olovligt även om den olovliga byggnaden är mer än 10 år gammal.

Åtgärder utförda i strid mot Miljöbalken har ingen preskriptionstid.

Anmälan

Vill du anmäla något som ingår i stadsbyggnadsnämndens tillsynsansvar kan du skicka e-post till bygglov@vaxholm.se eller skicka ett brev med uppgifterna. Om du anger kontaktuppgifter blir du sakägare i ärendet och kommer att ta del av den kommunikation som sker i ärendet.

Vill du vara anonym rekommenderar vi att du i första hand använder vår e-tjänst "Skriv till oss" Länk till annan webbplats.. Där väljer du kategori "Bygga, bo och miljö" och sedan "Bygglov".

Vid en anmälan kommuniceras anmälan till den som blivit anmäld och den ges möjlighet att bemöta anmälan.

Har du blivit anmäld?

När en anmälan lämnats in kommuniceras den till den som blivit anmäld. Tillfälle ges då att yttra sig över anmälan.

Om du har fått tillfälle att yttra dig över en sådan anmälan betyder inte det att stadsbyggnadsnämnden har tagit ställning i frågan utan det är bara första steget i den utredning som görs.