Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov, vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Utanför områden med detaljplan, krävs en anmälan för rivning av byggnader.

För komplementbyggnader till småhus behöver ingen anmälan göras.

Flytta en byggnad

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov eller anmälan på den gamla platsen samt bygglov på den nya platsen.

Startbesked

Du måste fått startbesked för att påbörja rivningen.

Rivningsavfall

Byggherren ansvarar för att bygg- och rivningsavfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs, en kontrollplan för rivningsarbetena med redovisning hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats.

Handlingar för rivningslov/anmälan om rivning

  • ansökan om rivningslov/anmälan
  • situationsplan (karta över din fastighet) med markering på det som ska rivas
  • fasadritningar eller fotografier på det som ska rivas
  • kontrollplan.