Skyltning

På den här sidan hittar du information om vad som gäller kring skyltar och ljusanordningar sett ur ett bygglovsperspektiv. Tänk på att även om bygglov krävs eller inte krävs kan tillstånd behövas från exempelvis fastighetsägare eller Trafikverket.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Det finns dock generella undantag vilka listas nedan.

Sedan 1 juli 2017 finns ny lagstiftning kring skyltar och flaggor. Begreppet skylt är i lovhänseende ett vitt begrepp och definieras i plan- och byggförordningen (PBF) som en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

OBS! Notera att Vaxholms stads skyltprogram inte längre gäller. En ny version kommer att utarbetas.

I vissa detaljplaner kan det finnas bestämmelser som berör skyltar och även om skylt kanske inte kräver bygglov får den inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Du hittar detaljplaner på sidan Gällande detaljplaner. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan. Vid oklarheter rekommenderar vi att kontakt tas med Bygglov- och GIS-enheten.

Följande skyltar är undantagna kravet på bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2*,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2*,
  en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen,
 • och ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

*undantagen från lovplikt gäller inte om skylten/tavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gällande enskilda byggnaders värden behöver inte en sådan byggnad vara utpekad i förväg utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. Avseende bebyggelseområden där undantag från lovplikt inte råder finns en karta längre ned på sidan.

Ljusanordningar

För ljusanordningar gäller att inom område som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en sådan anordning om:

 • den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan.

Gällande enskilda byggnaders värden behöver inte en sådan byggnad vara utpekad i förväg utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. Avseende bebyggelseområden där undantag från lovplikt inte råder finns en karta längst ned på sidan.

Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område gäller för skyltar under 1 m2, orienteringstavlor under 2 m2 samt ljusanordningar fortsatt att bygglov krävs.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra, men kontakta gärna Bygglov- och GIS-enheten för rådgivning.

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har bygglovs- och GIS-enheten sammanställt en karta. Inom markerat område krävs bygglov för att sätta upp en skylt mindre än 1 m2 samt orienteringstavla mindre än 2 m2.

Bilden visar en karta med områden som helt eller delvis innehåller särskilt kulturhistoriska värden eller är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården.

Bilden visar en karta med områden som helt eller delvis innehåller särskilt kulturhistoriska värden eller är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården.

Hur söker man bygglov?

Du ansöker om bygglov via Vaxholms stads e-tjänst, där kan du även välja att ansöka via blankett om du hellre vill det. Blanketten kan skickas via post eller e-post, se kontaktuppgifter under Kontaktinformation länge ned på denna sida.

Ansök via Vaxholms stads e-tjänst Ansökan om lovlänk till annan webbplats. Välj Bygga och bo och därefter Ansökan om lov.

Förutom ansökningsblankett behövs följande:

 • fasadritning med skyltens placering, skalenligt inritad.
 • om det är en fristående skylt eller om det finns flera byggnader på fastigheten behövs en situationsplan som redovisar skyltens placering.
 • svartvit ritning på skyltens utformning och mått.
 • gärna ett fotomontage eller liknande.
 • kontrollplan (krävs för startbesked).

Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningar och information.

För bygglov för skyltar och ljusanordningar kan du använda Vaxholmskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Läs mer på sidan Avgifter och taxor.

Om området inte har detaljplan?

Utom detaljplan kan du behöva tillstånd enligt lagen om gaturenhållning och skyltning eller enligt väglagen. I dessa fall är Länsstyrelsen tillståndsmyndighet du ska vända dig med frågor och/eller ansökan.