Strandskydd

Inom strandskyddat område behöver du strandskyddsdispens för att utföra åtgärder. På den här sidan hittar du information om strandskydd och hur du ansöker om strandskyddsdispens.

Strandskyddets syfte är att värna om allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

 • Det krävs strandskyddsdispens innan du kan påbörja en ändring inom strandskyddat område.
 • Det krävs särskilda skäl för att få strandskyddsdispens.
 • Det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte.

Åtgärderna kan även kräva bygglov eller anmälan. Du hittar information om åtgärden även kräver lov eller anmälan på sidorna bygglov och andra lov och bygglovsbefriade åtgärder.

Här gäller strandskyddet

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från strandlinjen både upp på land- samt i vattenområdet (medelvattenstånd).

För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter istället för det generella strandskyddet på 100 meter. I Vaxholms stad är strandskyddet 300 meter på bland annat Bogesundslandet och Kullön. Det finns även områden där strandskyddet är borttaget inom given detaljplan.

I nya detaljplaner finns angivet om strandskyddet är upphävt. I äldre stads- och byggnadsplaner som fastställts före 1 juli 1975 är strandskyddet upphävt.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område

Inom ett strandskyddsområde är följande åtgärder förbjudna enligt 7 kap. 15 § miljöbalken:

 • Bygga nytt, ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel uppförande av ny byggnad, göra en tillbyggnad, göra om förråd till fritidshus/bastu eller inreda en sjöbod för boende.
 • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, schakta, göra markuppfyllnader, anlägga väg, eller fälla träd.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel anlägga ny eller ändra befintlig brygga, växthus, parkeringsplats, väg, badtunna, mm.
 • Utöka privat zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel genom att anlägga altan, ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter.
 • Åtgärder som förändrar livsvillkor för växter och djur. Till exempel trädfällning, att anlägga pir eller brygga, muddring, markarbeten såsom utfyllnad, strandskoning, schaktning eller att anlägga sandstrand eller gräsmatta eller på annat sätt förändra biotoper eller förändra spridningssambandet för växter och djur.

Om du är osäker på om en åtgärd är förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna kan du kontakta bygglov@vaxholm.se

Att vidta åtgärder som är förbjudna enligt 7 kap. 15 § MB utan att dispens har meddelats kan leda till böter eller fängelse för brott mot områdesskydd (29 kap. 2 § MB). Kommunen har som tillsynsmyndighet en skyldighet att utreda överträdelser. Om det kan konstateras att olovliga åtgärder har vidtagits kan kommunen förelägga om att rättelse ska vidtas, till exempel genom att en olovlig anläggning ska tas bort. Kommunen har även en skyldighet att polisanmäla misstänkta brott.

Att vidta förbjudna åtgärder kan innebära att du blir skyldig att på egen bekostnad återställa miljön i det område du har påverkat. Detta kan ske genom föreläggande att plantera nya träd och ersätta förstörda biotoper eller spridningssamband.

Kan jag få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Kommunen kan i undantagsfall meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl, se nedan. Dispens får bara meddelas om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap. 26 § MB). En dispens förutsätter att den enskildes intresse väger tyngre än områdets strandskyddsvärden, dvs. dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden.

För att kunna få dispens från strandskyddet så behöver du särskilda skäl som finns i 7 kap. 18 c § miljöbalken.

Skälen för dispens är om området:

 1. är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 3. behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 6. behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Den som ansöker om strandskyddsdispens har ansvar att visa att det finns förutsättningar för att bevilja dispens. Se checklistor för information om vad din ansökan ska innehålla.

Om förvaltningen bedömer att det inte har framkommit förutsättningar att bevilja dispens ges sökande möjlighet att återkalla ansökan eller låta ärendet prövas av Stadsbyggnadsnämnden. Även om ansökan återkallas eller avslås kommer sökande att debiteras för nedlagt arbete.

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva beslut om strandskyddsdispens. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Undantag från krav på strandskyddsdispens för vissa kompletteringsåtgärder

För vissa kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde krävs inte strandskyddsdispens. Undantag från krav på strandskyddsdispens för komplementbyggnader är de komplementbyggnader som Länsstyrelsens har fattat beslut om. Mer information finns i Länsstyrelsens beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde (pdf) Pdf, 14.6 MB.


Arbeten i vatten

För att vidta åtgärder och genomföra arbeten i vatten krävs i de flesta fall tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamheter som kräver anmälan eller tillstånd är anläggande av en brygga, grävning i vattenområde, muddring, pålning och liknande verksamheter.

För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen och för mer omfattande arbeten ska du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Det innebär att du för att anlägga till exempel en brygga eller strandskoning kan behöva både strandskyddsdispens och anmäla verksamheten till Länsstyrelsen.

Mer information om anmälan och tillstånd för vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats. . Om du har frågor avseende vattenverksamhet kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Mer information

Ansökan om strandskyddsdispens - så går det till

Det första du behöver göra är att ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga eller utföra en åtgärd.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Att bygga nytt eller utföra andra åtgärder kan även kräva lov eller anmälan. Du hittar mer information under rubriken bygga nytt, ändra eller riva.

Att ändra bryggor, bygga nytt eller muddra kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du hittar mer information om vilka åtgärder som kan kräva anmälan på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Ritningar till ansökan

När du tagit reda på vad som gäller för din fastighet är det viktigt att du läser på om vilka ritningar och andra handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan.

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Checklistorna hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor.

Vi är just nu i ett skifte av personal. Detta tillsammans med en stor mängd befintliga ärenden innebär att det kommer att dröja som minst till början av 2023 innan det kommer finnas möjlighet att börja handlägga nya ansökningar.

För att skicka in din ansökan använder du vår e-tjänst. Du hittar e-tjänsten här:

Du behöver även bifoga handlingar i din ansökan. Innan du påbörjar din ansökan eller anmälan via e-tjänsten, kontrollera att de handlingar du ska bifoga är:

 • Fackmannamässigt utförda
 • PDF-format - gäller även bilder och fotografier
 • Uppdelade var för sig - varje handling ska vara en separat PDF-fil.
  (Exempelvis fasadritningar i ett dokument och planritningar i ett annat)
 • Samtliga handlingar du ska bifoga - det är lättare att lägga till dokument vid ansökningstillfället än att komplettera i vid ett senare tillfälle.

Handläggaren går igenom din ansökan och gör en första bedömning i ärendet. Om handlingar eller uppgifter saknas eller behöver förtydligas, kommer handläggaren att kontakta dig. Under handläggning av ärendet görs oftast ett platsbesök för bedömning om strandsskyddsdispens kan ges.

Oftast är det en handläggare som fattar beslut om strandskyddsdispens. I vissa fall ska beslutet fattas av stadsbyggnadsnämnden. Det är stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Här hittar du preliminära datum för nämndens sammanträden.

Efter att beslut om dispens har fattats skickas beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vi rekommenderar att du väntar med att påbörja åtgärden tills du är säker på att kommunens beslut inte är överprövat eller överklagat.

Beslut om strandskyddsdispens skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen har nu tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten. Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut om dispens. I överprövningen avgör Länsstyrelsen om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas. Om länsstyrelsen godkänner beslutet vinner beslutet laga kraft.

Du som har fått ett beslut om en strandskyddsdispens ansvarar själv för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat. För att kontrollera om beslut om dispens har överprövats kontaktar du Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats..

Vanliga frågor och svar om strandskydd

Det krävs dispens för att anlägga en brygga eller utöka en brygga inom strandskyddat område. Det kan också krävas dispens för att ersätta en befintlig brygga, till exempel vid renoveringar.

Om det inte finns en meddelad dispens, är det förbjudet att anlägga en brygga enligt miljöbalken eftersom bryggan tar allemansrättsligt tillgängligt vatten i anspråk och kan väsentligt förändra livsvillkoren för växt- och djurliv i vattnet. Hur en brygga påverkar växt- och djurliv beror bland annat på bryggans utformning, material och läge. Till exempel kan en brygga ha en negativ miljöpåverkan på grund av grumling vid arbeten i vatten, skuggning, minskad konnektivitet i vattnet och utsläpp av kemikalier.

Det är svårt att få dispens för att anlägga en ny brygga. I undantagsfall kan det finnas särskilda skäl för dispens. Till exempel kan det finnas möjlighet att meddela dispens om en äldre brygga rivs och en ersättningsbrygga uppförs, om den nya bryggan inte tar mer yta i anspråk. Det kan även i undantagsfall finnas skäl att anlägga en brygga om det behövs med anledning av en fastighetens behov av båtförtöjning, under förutsättning att det inte finns andra möjligheter till transport till och från fastigheten. Du behöver i sådana fall visa att det inte finns möjlighet att utnyttja befintliga bryggor i området, reguljär båttrafik eller vägar.

Att anlägga en brygga för att den ska ligga nära en byggnad på din tomt eller som soldäck är inte skäl för att kunna ge en dispens.

Gäller det exempelvis en brygga vid en allmän badplats kan det finnas skäl för att anlägga en brygga.

Att ändra bryggor, bygga nytt eller muddra kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du hittar mer information om vilka åtgärder som kan kräva anmälan på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Att uppföra en ny byggnad kräver oftast strandskyddsdispens.

För att få dispens för att uppföra en ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är i anspråktagen. Det kan till exempel var om det redan finns en huvudbyggnad som planeras att rivas och ersättas med en byggnad som har samma storlek och placeras på samma plats. Finns det ingen byggnad på fastigheten så går det oftast inte att ge dispens för att uppföra en byggnad.

Dispens kan även krävas för att uppföra en komplementbyggnad som till exempel garage, uthus, sjöstuga eller sjöbod. Förutsättningen för att byggnaden ska vara en komplementbyggnad är att den underordnar sig huvudbyggnaden både i storlek, utformning och användning.

Undantag från krav på dispens för komplementbyggnader är de komplementbyggnader som Länsstyrelsen har tagit beslut om Pdf, 14.6 MB.. Undantaget gäller för komplementbyggnader som placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som angivits i ett beslut om dispens. Hela komplementbyggnaden ska då placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden.

Inom område med detaljplan behövs dispens om det i detaljplanen finns en bestämmelse för att dispens krävs.

Tillbyggnader och ändringar av en befintlig byggnad kan kräva dispens beroende på hur de utformas. Att ändra en byggnad genom att ta upp fönster och dörrar kan kräva dispens. Att ändra en byggnad med att till exempel öppna upp fönster kan påverka hur byggnaden uppfattas och området runt om. Den kan då upplevas som mer privatiserande och avhålla allmänheten mer från att röra sig i området.

Att fälla mer än ett fåtal träd (2-3 stycken) kräver oftast dispens. Att fälla träd kan avhålla allmänheten från platsen eller förändra livsvillkoren för växt- och djurliv.

Skyddsvärda träd

Strandsskyddsdispens kan behövas för ett enskilt träd om trädet är särskilt biologiskt värdefullt.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en rapport som sammanfattar resultatet av en omfattande trädinventering efter särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län.

Du hittar rapporten och tillhörande karta Länk till annan webbplats. som redovisar inventering skyddsvärda träd i Vaxholm kommun på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Röja sly

Att röja sly i normal omfattning kräver inte strandskyddsdispens. Kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se om du har frågor.

Ska du spränga inom strandskyddat område så kan det krävas dispens för sprängningen. Du behöver även tillstånd från polismyndigheten Länk till annan webbplats. för att spränga.

En strandskyddsdispens får tidsbegränsas för exempelvis uppställning av en kiosk över sommaren.

Planerar du att ersätta en byggnad med en ny byggnad inom område med strandskydd så behöver du ansöka om strandskyddsdispens.