Strandskydd

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränder.

Strandskyddets huvudsakliga uppgift är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Strandskyddsbestämmelserna

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränder. De nu gällande strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken som gäller från 1998 (SFS 1988:808). Enligt 7 kapitlet i miljöbalken omfattar strandskyddet land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat ända upp till 300 meter.

Bilden visar en iIlustration av strandskyddet. Illustrationen är hämtad från strandskyddsdelegationen.se.

Illustration av strandskyddet hämtad från strandskyddsdelegationen.se.

Strandskyddet gäller generellt i hela landet, men det finns möjlighet att söka dispens från förbuden om man har särskilda skäl. Strandskydd kan också vara upphävt för ett område i en detaljplan enligt särskilt beslut av en myndighet om det har funnits särskilda skäl. Det finns även områden som inte omfattas av strandskydd på grund av äldre regler.

Vad är syftet med strandskydd?

Strandskyddet huvudsakliga uppgifter är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom strandskyddsområde:

  • nya byggnader uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Tomtplatsavgränsning

I de fall dispens lämnas ska stadsbyggnadsnämnden alternativt länsstyrelsen också besluta om tomtplatsavgränsning (7 kap 18 f § miljöbalken), det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt används för det avsedda ändamålet.

Kan man få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges. Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kap 18 c § miljöbalken.

Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation. Detta innebär således att även ”friggebodar”, som ju får uppföras utan bygglov minst 4,5 meter från tomtgräns, inte får uppföras inom strandskyddsområdet utan att dispens från strandskyddsbestämmelserna erhållits.

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna görs hos stadsbyggnadsnämnden. Till ansökan ska du bifoga en situationsplan (karta) där exempelvis bryggan eller friggeboden är inritad och måttsatt. I de flesta fall till exempel för bryggor behövs också en motivering som beskriver det valda utförandet, placeringen och den sökandens behov av åtgärden.

Utdrag ur Miljöbalken 7 kap 18 c §

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften:

  • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.