Strandskydd

Inom strandskyddat område behöver du strandskyddsdispens för att utföra åtgärder. På den här sidan hittar du information om strandskydd och hur du ansöker om strandskyddsdispens.

Strandskyddets syfte är att värna om allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

 • Det krävs strandskyddsdispens innan du kan påbörja en ändring inom strandskyddat område.
 • Det krävs särskilda skäl för att få strandskyddsdispens.
 • Det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte.

Här gäller strandskyddet

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från strandlinjen både upp på land- samt i vattenområdet (medelvattenstånd).

För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter istället för det generella strandskyddet på 100 meter. I Vaxholms stad är strandskyddet 300 meter på bland annat Bogesundslandet och Kullön. Det finns även områden där strandskyddet är borttaget inom given detaljplan.

Kontakta bygglov- och GIS enheten för information om var strandskyddet gäller via bygglov@vaxholm.se.

Åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område

Inom ett strandskyddsområde är följande åtgärder förbjudna enligt 7 kap. 15 § miljöbalken:

 • Bygga nytt, ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel uppförande av ny byggnad, göra en tillbyggnad, göra om förråd till fritidshus/bastu eller inreda en sjöbod för boende.
 • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, schakta, göra markuppfyllnader, anlägga väg, eller fälla träd.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel anlägga ny eller ändra befintlig brygga, växthus, parkeringsplats.
 • Utöka privat zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel genom att anlägga altan, ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel trädfällning, pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Kan jag få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

För att kunna få dispens från strandskyddet så behöver du särskilda skäl som finns i 7 kap. 18 c § miljöbalken.

Skälen för dispens är om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I nya detaljplaner finns angivet om strandskyddet är upphävt. I äldre stads- och byggnadsplaner som fastställts före 1 juli 1975 är strandskyddet upphävt.

Åtgärderna kan även kräva bygglov eller anmälan. Du hittar information om åtgärden även kräver lov eller anmälan på sidorna bygglov och andra lov och bygglovsbefriade åtgärder.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglov- och GIS-enheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Ansökan om strandskyddsdispens - så går det till

Det första du behöver göra är att ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga eller utföra en åtgärd.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglov- och GIS-enheten via bygglov@vaxholm.se

Att bygga nytt eller utföra andra åtgärder kan även kräva lov eller anmälan. Du hittar mer information under rubriken bygga nytt, ändra eller riva.

Att ändra bryggor, bygga nytt eller muddra kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du hittar mer information om vilka åtgärder som kan kräva anmälan på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Ritningar till ansökan

När du tagit reda på vad som gäller för din fastighet är det viktigt att du läser på om vilka ritningar och andra handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan.

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Checklistorna hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor.

För att skicka in din ansökan använder du vår e-tjänst. Du hittar e-tjänsten här:

Du behöver även bifoga handlingar i din ansökan. Innan du påbörjar din ansökan eller anmälan via e-tjänsten, kontrollera att de handlingar du ska bifoga är:

 • Fackmannamässigt utförda
 • PDF-format - gäller även bilder och fotografier
 • Uppdelade var för sig - varje handling ska vara en separat PDF-fil.
  (Exempelvis fasadritningar i ett dokument och planritningar i ett annat)
 • Samtliga handlingar du ska bifoga - det är lättare att lägga till dokument vid ansökningstillfället än att komplettera i vid ett senare tillfälle.

Handläggaren går igenom din ansökan och gör en första bedömning i ärendet. Om handlingar eller uppgifter saknas eller behöver förtydligas, kommer handläggaren att kontakta dig. Under handläggning av ärendet görs oftast ett platsbesök för bedömning om strandsskyddsdispens kan ges.

Oftast är det handläggaren som fattar beslut om strandskyddsdispens. I vissa fall ska beslutet fattas av stadsbyggnadsnämnden. Det är stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Här hittar du preliminära datum för nämndens sammanträden Länk till annan webbplats..

Efter att beslut om dispens har fattats skickas beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vi rekommenderar att du väntar med att påbörja åtgärden tills du är säker på att kommunens beslut inte är överprövat eller överklagat.

Beslut om strandskyddsdispens skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen har nu tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten. Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut om dispens. I överprövningen avgör Länsstyrelsen om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas. Om länsstyrelsen godkänner beslutet vinner beslutet laga kraft.

Du som har fått ett beslut om en strandskyddsdispens ansvarar själv för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat. För att kontrollera om beslut om dispens har överprövats kontaktar du Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats..

Vanliga frågor och svar om strandskydd

För att återuppföra en riven eller nedbrunnen byggnad krävs dispens. Som regel kan dispens oftast ges för en ersättningsbyggnad med samma storlek, samma ändamål och på samma plats om ansökan har inkommit senast inom ett år från det att byggnaden revs. Har det gått för lång tid det vill säga mer än ett år så återgår platsen till att inte längre vara i anspråktagen och då kan dispens oftast inte ges för en ny byggnad även om den uppförs på samma plats och med samma storlek som den ursprungliga byggnaden.

Att uppföra en ny byggnad kräver oftast strandskyddsdispens.

För att få dispens för att uppföra en ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är i anspråktagen. Det kan till exempel var om det redan finns en huvudbyggnad som planeras att rivas och ersättas med en byggnad som har samma storlek och placeras på samma plats. Finns det ingen byggnad på fastigheten så går det oftast inte att ge dispens för att uppföra en byggnad.

Dispens kan även krävas för att uppföra en komplementbyggnad som till exempel garage, uthus, sjöstuga eller sjöbod. Förutsättningen för att byggnaden ska vara en komplementbyggnad är att den underordnar sig huvudbyggnaden både i storlek, utformning och användning.

Undantag från krav på dispens för komplementbyggnader är de komplementbyggnader som Länsstyrelsen har tagit beslut om. Undantaget gäller för komplementbyggander som placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden. Hela komplementbyggnaden ska då placeras inom 15 meter.

Inom område med detaljplan behövs dispens om det i detaljplanen finns en bestämmelse för att dispens krävs.

Tillbyggnader och ändringar av en befintlig byggnad kan kräva dispens beroende på hur de utformas. Att ändra en byggnad genom att ta upp fönster och dörrar kan kräva dispens. Att ändra en byggnad med att till exempel öppna upp fönster kan påverka hur byggnaden uppfattas och området runt om. Den kan då upplevas som mer privatiserande och avhålla allmänheten mer från att röra sig i området.

Att anlägga en brygga kräver dispens. Gäller det exempelvis en brygga vid en allmän badplats kan det finnas skäl för att anlägga en brygga. Att anlägga en brygga för att den ska ligga nära en byggnad på din tomt eller som soldäck är inte skäl för att kunna ge en dispens. Bryggor ska inte placeras så att de privatiserar platsen och hindrar allmänheten från att använda området. Bryggan ska placeras så att livsvillkor för djur och växter inte ändras väsentligt.

Att ändra bryggor, bygga nytt eller muddra kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du hittar mer information om vilka åtgärder som kan kräva anmälan på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Att fälla mer än ett fåtal träd (2-3 stycken) kräver oftast dispens. Att fälla träd kan avhålla allmänheten från platsen eller förändra livsvillkoren för växt- och djurliv.

Skyddsvärda träd

Strandsskyddsdispens kan behövas för ett enskilt träd om trädet är särskilt biologiskt värdefullt.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en rapport som sammanfattar resultatet av en omfattande trädinventering efter särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län.

Du hittar rapporten och tillhörande karta Länk till annan webbplats. som redovisar inventering skyddsvärda träd i Vaxholm kommun på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Röja sly

Att röja sly i normal omfattning kräver inte strandskyddsdispens. Kontakta bygglov- och GIS-enheten om du har frågor.

Ska du spränga inom strandskyddat område så kan det krävas dispens för sprängningen. Du behöver även tillstånd från polismyndigheten Länk till annan webbplats. för att spränga.

En strandskyddsdispens får tidsbegränsas för exempelvis uppställning av en kiosk över sommaren.