Strandskydd

Inom strandskyddat område behöver du strandskyddsdispens för att utföra åtgärder. På den här sidan hittar du information om strandskydd och hur du ansöker om strandskyddsdispens.

Strandskyddets syften är att värna om allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Om du vill utföra en åtgärd inom strandskyddsområde behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Åtgärden du vill göra får inte motverka strandskyddets syften.

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen både på land och i vattenområdet (medelvattenstånd).

För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter istället för det generella strandskyddet på 100 meter. I Vaxholms stad är strandskyddet 300 meter på bland annat Bogesundslandet och Kullön.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • Bygga nytt, ändra byggnad eller byggnads användning.
 • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, schakta, göra markuppfyllnader, anlägga väg, eller fälla träd.
 • Anläggningar eller anordningar. Till exempel anlägga ny eller ändra befintlig brygga, parkeringsplats, väg.
 • Utöka privat zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel genom att anlägga altan, ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter.
 • Även andra åtgärder som förändrar livsvillkor för växter och djur.

Kan jag få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Kommunen kan bedöma att medge strandskyddsdispens om det finns särskilda skäl för åtgärden du vill göra.

Undantag från krav

För vissa kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde krävs inte strandskyddsdispens. Undantag från krav på strandskyddsdispens för komplementbyggnader finns i Länsstyrelsens beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde (pdf) Pdf, 14.6 MB.

Arbeten i vatten

För att genomföra arbeten i vatten krävs i de flesta fall tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamheter som kräver anmälan eller tillstånd är anläggande av en brygga, grävning i vattenområde, muddring, pålning och liknande verksamheter.

För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till länsstyrelsen och för mer omfattande arbeten ska du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Mer information om anmälan och tillstånd för vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Vanliga frågor och svar om strandskydd

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren som förekommer om strandskydd på sidan Vanliga frågor och svar.

Ansökan om strandskyddsdispens - så går processen till

Vi förklarar hur processen går till när du planerar att ansöka om strandskyddsdispens. Från hur du förbereder din ansökan till att beslut ges.

Det första du behöver göra är att ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga eller utföra en åtgärd.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Att bygga nytt eller utföra andra åtgärder kan även kräva lov eller anmälan.

Att ändra bryggor, bygga nytt eller muddra kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du hittar mer information om vilka åtgärder som kan kräva anmälan på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens

Om det finns särskilda skäl kan kommunen medge dispens från strandskyddet.

I din ansökan om strandskyddsdispens måste du förklara vilka av de angivna särskilda skälen i Miljöbalken som föreligger för din planerade åtgärd.

Skälen för dispens är om området:

 1. är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 3. behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 6. behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ritningar till ansökan

När du tagit reda på vad som gäller för din fastighet är det viktigt att du läser på om vilka ritningar och andra handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan.

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Checklistorna hittar du på sidan Checklistor - det här behöver du skicka in.

För att skicka in din ansökan använder du vår e-tjänst. Du hittar e-tjänsten här:

E-tjänst, ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats.

Du behöver även bifoga handlingar i din ansökan. Innan du påbörjar din ansökan eller anmälan via e-tjänsten, kontrollera att de handlingar du ska bifoga är:

 • Fackmannamässigt utförda
 • PDF-format - gäller även bilder och fotografier
 • Uppdelade var för sig - varje handling ska vara en separat PDF-fil.
  (Exempelvis fasadritningar i ett dokument och planritningar i ett annat)
 • Samtliga handlingar du ska bifoga - det är lättare att lägga till dokument vid ansökningstillfället än att komplettera i vid ett senare tillfälle.

Handläggaren går igenom din ansökan och gör en första bedömning i ärendet. Om handlingar eller uppgifter saknas eller behöver förtydligas, kommer handläggaren att kontakta dig. Under handläggning av ärendet görs oftast ett platsbesök för bedömning om strandsskyddsdispens kan ges.

Oftast är det en handläggare som fattar beslut om strandskyddsdispens. I vissa fall ska beslutet fattas av stadsbyggnadsnämnden. Det är stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Här hittar du preliminära datum för nämndens sammanträden.

Efter att beslut om dispens har fattats skickas beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vi rekommenderar att du väntar med att påbörja åtgärden tills du är säker på att kommunens beslut inte är överprövat eller överklagat.

Beslut om strandskyddsdispens skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen har nu tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten. Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut om dispens. I överprövningen avgör Länsstyrelsen om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas. Om länsstyrelsen godkänner beslutet vinner beslutet laga kraft.

Du som har fått ett beslut om en strandskyddsdispens ansvarar själv för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat. För att kontrollera om beslut om dispens har överprövats kontaktar du Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats..