Utom sammanhållen bebyggelse

Vad gäller utom sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när två bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg. För att kunna utnyttja lovfriheten utanför sammanhållen bebyggelse får det i praktiken inte finnas något annat en- eller tvåbostadshus (fritidshus) i närheten.

Begreppet sammanhållen bebyggelse ska inte blandas ihop med begreppet samlad bebyggelse som togs bort ur plan- och bygglagen 2011.

En- och tvåbostadshus utanför detaljplan

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse behövs inte bygglov om du ska gör mindre tillbyggnader. Du får dessutom uppföra helt fristående komplemenbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadhuset kräver inte heller bygglov.

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.