Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som förekommer om lov- och anmälansärenden och strandskydd.

Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Bestämmelser för varje fastighet finns i detaljplanen. Du kan använda Vaxholms stads karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats. för att ta reda på ifall din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. Utanför detaljplan är översiktsplanen Länk till annan webbplats. vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. En prövning utanför detaljplan är oftast mer omfattande eftersom åtgärden inte har utretts i en detaljplan.

Mer information

Avgift tas ut i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

I samband med beslut om bygglov tillkommer ibland även en planavgift om fastigheten ligger inom en detaljplan där planavgift ska tas ut.

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.

Mer information finns på sidan Avgifter och taxor.

Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller flytta en byggnad till en annan plats så behöver du oftast bygglov. Ska du flytta en byggnad så kan detta även kräva rivningslov. Läs mer om vilka åtgärder som är lovpliktiga på sidan Bygglov och andra lov.

Vissa åtgärder som i normala fall kräver bygglov kan vara bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Mer information hittar du på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.

Även om en åtgärd är bygglovsbefriad så kan åtgärden ändå kräva anmälan. Vilka åtgärder som är anmälanspliktiga åtgärder hittar du på sidan Anmälan.

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det viktigt att du har läst på om vilka bestämmelser som gäller för din fastighet och vilka handlingar som behöver bifogas till ansökan. Information om bygglovsprocessen finns på sidan Bygglov och anmälan - så går det till. 

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Till ansökan behöver ritningar och övriga handlingar bifogas. Vi har skapat checklistor för vilka handlingar du behöver lämna in för respektive åtgärd. Checklistorna finns på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor 

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan utforma ritningarna själv behöver du ta hjälp av en fackman.

Mer information

Om du inte längre vill ha det lov eller det startbesked du har ansökt om meddelar du detta via e-post till bygglov@vaxholm.se. Ange ärendenummer och fastighet i meddelandet. Eventuell avgift tas ut enligt Stadsbyggnadsnämndens taxa punkt B 18.1.

Mer information

Enligt plan- och bygglagen ska en bygglovsansökan handläggas inom tio veckor och en anmälan handläggas inom 4 veckor.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt för ärenden gällande bygglov, attefall och strandskydd.

Handläggningstiden räknas från den dag när ansökan är komplett. Att ansökan är komplett innebär att alla handlingar som begärts in för att vi ska kunna granska ärendet har inkommit. Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda.

Handläggningstiden kan förlängas med tio veckor för bygglov och 4 veckor för anmälan om detta behövs för att stadsbyggnadsnämnden ska kunna fatta beslut i ärendet. Om handläggningstiden förlängs skickas ett meddelande till dig som sökande. Tar handläggningen ytterligare tid fram till beslut så reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids.

Mer information

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan lov eller startbesked ska stadsbyggnadsnämnden besluta om föreläggande anpassat till utförd åtgärd. Föreläggandet kan innebära att lov måste sökas i efterhand eller att det utförda måste rivas.

Vid olovligt byggande ska stadsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Byggsanktionsavgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Mer information

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter. I Länsstyrelsen Stockholms karttjänster Länk till annan webbplats. kan du hitta information om var områden med strandskydd finns

För byggnation inom strandskyddat område krävs ofta en dispens från strandskyddsbestämmelserna. Vissa strandskyddade områden kan vara upphävda i detaljplanen. Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Många åtgärder inom område där strandskyddsbestämmelser gäller är förbjudna.

Mer information

Ibland krävs det ett beslut om marklov för fällning av träd. Det gäller till exempel om fastigheten som du planerar att fälla träd på ligger inom detaljplan som har en bestämmelse om marklov för trädfällning. Planerar du att fälla träd inom område med strandskydd så kan trädfällningen även kräva en strandskyddsdispens.

Står träden på någon annans fastighet så behöver du tillstånd från fastighetsägare för att fälla träden.

Mer information

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska skickas till bygglovsenheten. Du kan skicka överklagandet via e-post till adressen bygglov@vaxholm.se eller via post till adressen Vaxholms stad, Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm.

  • För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till oss inom 3 veckor från den dag då personen fick del av beslutet.
  • För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till oss inom 4 veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång och det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan upprättas.

Kontrollplanen fastställs gälla för ärendet i startbeskedet och när arbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under och skickas in för att få slutbesked.

Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor

Mer information

När du ska göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs ofta en kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs inte för enklare åtgärder eller åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan. Kontrollansvarig ska vara certifierad. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig kan du kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Du hittar certfierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida.

Mer information

Du ska ha påbörjat åtgärden inom två år och byggt klart inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

I Vaxholm finns områden där attefallsåtgärder inte får utföras.

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har Stadsbyggnadsförvaltningen sammanställt en karta, utifrån boverkets vägledning, där startbesked inte kan ges. Kartan ajourhålls löpande och uppdateras om ytterligare områden definieras när startbesked handläggs.

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra, men kontakta gärna bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se innan du gör en anmälan.

Information om vilka handlingar som du behöver lämna in för att få ett slutbesked finns i startbeskedet. När du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked.

Att flytta in utan slutbesked kan innebära en byggsanktionsavgift. I lovbeslut eller startbesked står det om du behöver slutbesked innan åtgärden får tas i bruk.

Du behöver tillstånd från polismyndigheten Länk till annan webbplats. för att spränga.

Ska du spränga inom strandskyddat område så kan det krävas dispens för sprängningen. Marklov krävs för ändring av marknivå.

Mer information

I översiktsplanen finns kartor som visar var kulturmiljöområden finns. På sidan kulturhistoriska inventeringar kan du hitta information om din fastighet är inventerad.

Mer information

Ett byggnadsverks bärande konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument som kallas konstruktionsdokumentation.

Huvudsyftet med konstruktionsdokumentationen är att den ska vara till nytta i förvaltningsskedet och ska beskriva hur den färdiga byggnaden uppfyller kraven i EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Boverkets konstruktionsregler EKS 11 gäller fr.o.m. den 1 juli 2019.

Mer information

Om din grannes lovansökan följer detaljplanens bestämmelser finns det inga krav på att du som granne ska underrättas innan ett beslut tas.

När en lovansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

För vissa åtgärder utanför detaljplan behöver grannarna inte underrättas. Det gäller till exempel om en byggnads färg ska ändras eller om ett en- eller tvåbostadshus ska kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad.

Om det är uppenbart att lov inte kan ges så behöver grannar inte underrättas.

Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. Underrättelsen finns även publicerad på Vaxholms stads officiella anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Grannarnas yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för beslutet.

Information till grannar om beslut

När ett beslut om bygglov är taget ska grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet underrättas, eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet. Berörda sakägare och grannar meddelas om beslutet via post. Beslutet kungörs även i Post- och inrikes Tidningar,Bolagsverket. Länk till annan webbplats.

Om många personer berörs av beslutet brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. Underrättelsen finns även publicerad på Vaxholms stads officiella anslagstavla. Länk till annan webbplats.