Viltvård

Viltvård handlar främst om att förbättra förutsättningarna för vilda djur. Exempelvis genom att förbättra tillgång på mat, vatten och skydd för djuren. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för djur på sin mark, både när det handlar om att hantera avlidna djur och djur som ställer till med problem.

Vid akut behov av viltvård

Kontakta kommunens viltvårdare Johnny på telefonummer: 070-817 28 98

Vid Länsstyrelsens enhet för naturvård kan du komma i kontakt med andra godkända viltrehabiliterare som finns i länet.
Länsstyrelsens växel: 010-223 10 00
E-mail: stockholm@lansstyrelsen.se

Anmälan gällande viltvård

Hur en viltvårdsfråga ska tas om hand beror på vem som äger marken. Nedan finner du hur och var en anmälan ska göras:

Viltvårdsolycka, ring 112!

Om du råkar ut för en viltvårdsolycka är du skyldig att rapportera olyckan till polisen, ring 112. För att din försäkring ska täcka olyckan krävas att du kan uppge ett ärende-/anmälningsnummer från polisen.

Du har skyldighet att göra en polisanmäla för viltolyckor med följande djur:

  • Rådjur
  • Vildsvin
  • Älg
  • Dovhjort
  • Kronhjort
  • Örn
  • Utter

Vid polisanmälan av en viltolycka krävs att du:

  • Uppger dina person- och fordonsuppgifter
  • Rapporterar var olycksplatsen inträffat
  • Talar om ifall djuret finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit och i så fall sätta up en markering var djuret försvann

Viltvård på kommunal mark

På uppdrag av Vaxholms stad arbetar två viltvårdare som hanterar alla viltvårdsfrågor på kommunal mark. Viltvårdarna tar hand om skadade och/eller sjuka djur eller djur som är av sanitär olägenhet.

Påträffade avlidna djur i skog och mark är också ett uppdrag för viltvårdarna att hantera. Om avlidna djur påträffas på kommunala vägar, gång- och cykelvägar, broar och tomtmark (skolor och förskolor) är det kommunens gatu- och driftentreprenör som hanterar detta.

Viltvårdarna har relavant kunskap och utbildning för uppdraget och det är alltid viltvårdarna som bedömmer om en insats ska genomföras och på vilket sätt.

Anmäla ett viltvårdsärende

Du som anmäler ett ärende gällande viltvård på kommunal mark kontaktar viltvårdarna direkt.

Anmäl i första hand via e-post: viltvard@vaxholm.se
Vid akuta fall ring Johnny på telefonnummer: 070-817 28 98

Stöter du på ett dött djur som du misstänker kan vara sjukt kontakta:
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) här: SVA: Friska djur - trygga människor - SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltvård på privat fastighetsmark

Privata fastighetsägare ansvarar för sin egen mark. I det fall du som privat fastighetsägare önskar få hjälp med viltvårdsfrågor kan kontakta våra kommunalt anställda viltvårdare som bedömer och hanterar viltvårdsinsatsen. Kommunen har ingen inblandning i det operativa arbetet eller fakturering som görs för utfört uppdrag.

Kommunens viltvårdare innehar statligt jaktkort, har ansvars- och olycksfallsförsäkring och är medlemmar i Svenska Jägareförbundet. De är vana att arbeta med dessa typer av frågor och uppdrag och deras arbete genomsyras av ett högt säkerhetstänk.

Anmäl i första hand via e-post: viltvard@vaxholm.se
Vid akuta fall ring Johnny på telefonnummer: 070-817 28 98

Stöter du på ett dött djur som du misstänker kan vara sjukt kontakta:
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) här: SVA: Friska djur - trygga människor - SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bogesund

På Bogesundslandet är Statens Fastighetsverk markägare. De tillsammans med sina arrendatorer ansvarar för att ta hand om avlidna och skadade djur.

För att rapportera eller göra en anmälan gällande viltvård på Bogesundslandet vänder du dig direkt till Statens Fastighetsverk via e-post: skogsbruk@sfv.se.

Aktuellt om smittsamma sjukdomar hos djur

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Fåglar och deras bon är fridlysta

Under våren hör vi allt mer fågelsång, men det finns också fåglar som stör människor. Tänk på att fåglar och deras bon generellt är fridlysta. Kommunen tillåter inte skyddsjakt eller flytt av bon även om fåglarna väsnas. Här kan du läsa mer om fåglar och deras bon.