Viltvård

Viltvård handlar främst om att förbättra förutsättningarna för vilda djur. Det kan handla om att till exempel förbättra tillgång på mat, vatten och skydd för djuren. Vilda djur hör hemma i naturen men allteftersom våra städer växer så väljer många djur att bosätta sig närmare staden och längre ifrån naturen.

Fåglar och deras bon är fridlysta

Under våren hör vi allt mer fågelsång, men det finns också fåglar som stör människor. Tänk på att fåglar och deras bon generellt är fridlysta. Kommunen tillåter inte skyddsjakt eller flytt av bon även om fåglarna väsnas. Tryck här för att läsa mer.

Ansvar

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för djur på sin mark. Det handlar både om döda djur men också när de vilda djuren ställer till med problem. De vilda djuren kan då orsaka störningar eller vålla skada när de väljer att bosätta sig i tätorten istället för ute i naturen och då kan fastighetsägaren vara tvungen att agera.

Anmälan gällande viltvård

Det beror alltså på vem som äger marken för hur en viltvårdsfråga ska tas om hand.

Nedan finner du hur och var en anmälan ska göras:

Viltvårdsolycka, ring 112!

Om du råkar ut för en viltvårdsolycka är du skyldig att rapportera det till polisen, 112. Tänk på att du inte får ut någonting på din försäkring om du inte kan uppge ett ärendenummer hos polisen för olyckan!

De djur som det finns en skyldighet att göra en polisanmäla för om en olycka inträffar är bland annat:

  • Rådjur
  • Vildsvin
  • Älg
  • Dovhjort
  • Kronhjort
  • Örn
  • Utter

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du:

  • Uppge dina person- och fordonsuppgifter
  • Rapportera var olycksplatsen inträffat
  • Tala om ifall djuret finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit och i så fall sätta up en markering var djuret försvann

Viltvård på kommunal mark

På uppdrag av Vaxholms stad arbetar det för närvarande två stycken viltvårdare som hanterar alla viltvårdsfrågor på kommunal mark. Viltvårdaren tar hand om skadade och/eller sjuka djur eller djur som är av sanitär olägenhet.

Påträffade avlidna djur i skog och mark är också ett uppdrag för viltvårdaren att hantera, dock inte när avlidna djur påträffas på kommunala vägar, gång- och cykelvägar, broar och tomtmark (skolor och förskolor). Då är det kommunens gatu- och drift entreprenör som hanterar detta.

Viltvårdaren har relavant kunskap och utbildning för uppdraget och det är alltid viltvårdaren som bedömmer om en insats ska genomföras och på vilket sätt!

Anmäla ett viltvårdsärende

Du som anmäler ett ärende gällande viltvård på den kommunala marken gör det direkt till viltvårdarna. I första hand ska det ske med hjälp av att maila:

E-mail adress: viltvard@vaxholm.se

Vid akuta fall kan du ringa:

Johnny på mobilnummer 070-817 28 98

Viltvård på privat fastighetsmark

Privata fastighetsägare ansvarar för sin egen mark och fastighet. I det fall du som privat fastighetsägare önskar få hjälp med viltvårdsfrågor har du möjlighet att ta direktkontakt med de kommunalt anställda viltvårdarna. De bedömer och hanterar viltvårdsinsatsen. Kommunen har ingen inblandning i det arbetet eller den fakturering som görs för utfört uppdrag.

Fördelen för dig som privatperson, om du tar hjälp av kommunens viltvårdare, är att dessa viltvårdare innehar statligt jaktkort, de har ansvars- och olycksfallsförsäkring och är medlemmar i Svenska Jägareförbundet. De är vana vid att arbeta med dessa typer av frågor och uppdrag och deras arbete genomsyras av ett högt säkerhetstänk.

E-mail adress: viltvard@vaxholm.se

Vid akuta fall kan du ringa:

Johnny på mobilnummer 070-817 28 98

Bogesund

På Bogesundslandet är Statens Fastighetsverk markägare. De tillsammans med sina arrendatorer ansvarar för att ta hand om döda och skadade djur.

För att rapportera eller göra en anmälan gällande viltvård på Bogesundslandet vänder du dig direkt till Statens Fastighetsverk, e-post skogsbruk@sfv.se.