Energiplan

Den snabba urbaniseringen i Sverige och klimatförändringarna kräver att städer utvecklas långsiktigt hållbart i flera avseenden. Energi är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet. Energiplanen visar vilken riktning Vaxholm stad ska gå samt åtgärder som behöver vidtas.

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver vi minska energianvändningen och ställa om produktionen från fossila bränslen till förnybara energikällor. Det innebär att utvecklingen ska styras mot hållbara energisystem och minskning av växthusgasutsläpp. Sverige följder uppsatta EU-mål, vilket har omsatts till en klimat - och energistrategi i Stockholmsregionen. Till 2020 ska dessa mål uppnås:

  • klimatpåverkande utsläpp (CO2 ekvivalenter) ska minska 30 % per invånare jämfört med 2005
  • 16 % av energianvändningen ska vara förnybar inom transportsektorn
  • 20 % effektivare energianvändning jämfört med 2008

För att åstadkomma en förändring behöver olika aktörer och invånare samverka för att nå uppsatta mål.

En energiplan ska enligt lag främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Vaxholms stads energiplan 2015-2020 (pdf) Pdf, 10.9 MB. antogs av kommunfullmäktige 2015-04-13.

Energiplanen redogör för nuläget i stadens geografiska område samt för den kommunala verksamheten med avseende på fastigheter, transporter och utsläpp. Mål, handlingsplan och nyckeltal ska stödja förändringsarbetet med energifrågorna.

Om du vill veta mer hur du kan spara energi genom medvetna val runt färdsätt, elapparater, miljömärkning, energibesparing, konsumtion och klimatsmart mat, kontakta Energirådgivningen.