Förnybara energikällor

Förnybar energi återbildas hela tiden med solen som drivkälla. Hit hör energi från vatten, vind, sol, tidvatten samt vågor. Biobränsle brukar räknas som förnybart om uttaget inte är större än tillväxten. Biogas från matavfall räknas till biobränslen.

Kullö fjärrvärmeverk är Vaxholms stads enda större energiproducent, som eldar med 98 % skogsflis och 2 % bio-olja.

Energimyndigheten beskriver en energikälla/ett naturfenomen, som en naturtillgång som kan omvandlas till nyttiga energiformer som ljus, rörelse och värme.

Förnybara energikällor återbildas hela tiden med inverkan från solen. Fossila bränslen däremot är begränsade genom att de har lagras under lång tid och att nybildning är en långsam process.

Beroendet av fossil energi ger miljöeffekter bland annat utsläpp av växthusgaser som genererar klimatförändringar. För att fördröja och minska klimatpåverkan behövs en omställning till andra energikällor inom fastighets- och transportsektorn.

I klimat - och energistrategin för Stockholmsregionen ska bland annat följande mål uppnås till 2020: 16 % av energianvändningen ska vara förnybar inom transportsektorn.

Vaxholms stad är delaktig i regionens miljöarbete, vilket det nya miljöprogrammet visar med strategiska åtgärder i staden och för kommunens organisation.