Solenergi

Solenergi kan utnyttjas för produktion av värme (solfångare) och el (solceller). Det sker med minimal miljöpåverkan. Marknaden för solenergi har ökat markant under 2000-talet. Det kan delvis bero på att till skillnad från andra förnybara energislag har solenergin en fast kostnad under avskrivningstiden och är sedan helt gratis när anläggningen är betald.

Energimyndigheten har sedan 2000 beviljat bidrag i olika omfattning för installationer av olika solanläggningar som solfångare och solceller. Det statliga bidraget har getts till företag, organisationer och privatpersoner. En påfallande ökning har skett de sista åren.I Vaxholm utgör antalet beviljade ärenden 1-2 procent av den totala mängden i Stockholms län.

Solstrålningen har momentant upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvm och år i Sverige. Solvärme är främst intressant för varmvattenbehov under sommaren. Den kombineras gärna med biobränsle som har lägre verkningsgrad under sommaren. I en anläggning kan solenergi utnyttjas genom att solfångaren(värme) genererar från 200-700 kvm per kvm/ år och solceller (el) 50 -150 kvm/år. Läs mer på Svensk solenergi Länk till annan webbplats..

Solkartan – se solenergin på ditt tak

Med hjälp av Solkartan på Energirådgivningen Länk till annan webbplats. på kan du som privatperson, förening eller företagare se hur mycket solen strålar på ditt hustak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. På så sätt kan du enkelt ta reda på förutsättningarna för att utvinna solenergi på just ditt hustak och samtidigt uppskatta lönsamheten kring en investering i solpaneler.

Potentialen för solel och solvärme beräknas med hjälp av meterorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan ger inte en exakt bild men du får ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmare.

Solkartan är kostnadsfri att använda och finns tillgänglig på Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Där hittar du även faktablad om solel och solvärme, en steg-för-steg-guide för installation av solceller samt bra länkar.

Så använder du solkartan

Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.

Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Bygglov för solenergianläggning

Tänk på att det kan krävas bygglov för att sätta upp solceller på taket. Kontakta därför alltid kommunens bygglovsavdelning innan du sätter igång. Läs mer om bygglov för solceller på sidan Solenergi.