Vätgas

Många olika bränslen kommer att användas för att skapa ett hållbart transportsystem. Bränslecellsbilar som tankas med vätgas är tystgående och avgasfria, genom att endast rent vatten släpps ut.

Vätgas är ett alternativ drivmedel till fossila bränslen som bensin och diesel.

Infrastruktur för vätgastankning finns redan i Danmark, Tyskland och Norge. Det gör att Skåne och Västsverige är viktiga regioner för att knyta ihop den europeiska infrastrukturen.

De första bränsledrivna fordonen i Sverige har levererats under 2014 till Malmö och Skåne regionen.

Vätgas är det vanligaste och lättaste grundämnet, som består av två väteatomer, H2 och är gasformigt i rumstemperatur med normal tryck.

Vätgas är inte en primär energikälla utan en energibärare på samma sätt som elektricitet. Den kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi, som gör den lämplig i bränsleceller. Bränsleceller omvandlar energi, vilket gör att vätgasens kemiska energi ombildas till elektricitet och värme. Kvar blir rent vatten.

Vätgas kan komma att ha en central roll som stöd i utvecklingen av förnybara energisystem. Sol, vind och vågkraft är ojämna som energikällor och vätgas kan fungera som lagrare av överskottsenergi.

Om de ska få någon verklig betydelse i framtiden krävs metoder för mellanlagring. Här kan vätgas fungera som effektutjämnare och lagrare av överskottsenergi.

Vätgashantering kräver extra riskbedömning.