Vindkraft

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och bör ses som en resurs för att få fram nya möjligheter till energiförsörjning. I Vaxholm saknas dock lämpliga områden för etablering av vindkraft.

Det finns många begränsningar bl.a. riksintresse för kulturmiljö, skyddsavstånd till bebyggelse, bullerstörningar, växt- och djurliv som behöver beaktas innan etablering är möjlig. Det är därför inte aktuellt att planera för etablering av vindkraft i Vaxholm inom den närmsta tiden.

Riktlinjer

Vid eventuell etablering av vindkraft ska bland annat Försvarsmakten kontaktas i ett tidigt skede. Vindkraftverk bör ur flygsäkerhetssynpunkt vid t.ex. besiktningar placeras minst 100 meter från kraftledningar vid en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från kraftledning vid en totalhöjd över 50 meter.

Om en tillfartsväg till vindkraftverket anläggs under en kraftledning
ska kontakt tas med nätägare i tidigt skede. För vindkraftverk med en totalhöjd mellan 15 och 25 meter anser TransportstyreIsen att minsta avstånd mellan kraftledning och vindkraftverk bör vara vindkraftverkets otalhöjd x 1,5 Vid eventuell planering av vindkraftverk och tillfartsvägar inom kommunen ska samråd ske med berörda aktörer och myndigheter.