Lantmäteri

Vaxholms stad har ingen egen lantmäterimyndighet. Det är Lantmäteriet i Stockholm som ansvarar för fastighetsbildningen i Vaxholms stad.

Fastighetsbildning

Lantmäteriet i Stockholm arbetar med fastighetsbildning. Där finns också Allmänhetens terminal som ger dig tillgång till att söka viss fastighetsregisterinformation, använda lantmäteriets kartstöd och söka i det digitala arkivet.

På Stockholmskontoret arbetar man med fastighetsbildning. Där finns också Allmänhetens terminal som ger dig tillgång till att söka viss fastighetsregisterinformation, använda lantmäteriets kartstöd och söka i det digitala arkivet.
Öppettider: mån-fre kl. 09.00-12.00.

Fastighetsinskrivning och samfällighetsregistret

Lantmäteriet i Norrtälje har hand om fastighetsinskrivning och samfällighetsregistret.

Förrättningar, avstyckning

Du behöver ansöka om lantmäteriförättning hos Lantmäteriet om du till exempel vill:

  • stycka av en tomt
  • överföra mark mellan fastigheter
  • bestämma läget av en gräns
  • bilda en gemensamhetsanläggning.

Inom område med detaljplan ska tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Ansöka om förhandsbesked

Inom områden utom detaljplan kan avstyckning av en fastighet prövas genom ansökan om förhandsbesked om bygglov för ytterligare huvudbyggnad. Handläggningen av förhandsbesked görs av kommunen. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till Lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande.

Översiktsplanen kan ge vägledning i hur kommunen ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan.

Servitut

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet, att på ett visst bestämt sätt, använda en annan fastighet. Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut

Upplåts genom avtal mellan fastigheternas ägare. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret genom skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen.

Officialservitut

Upplåts genom beslut från en myndighet, vanligen lantmäterimyndigheten. Upplåtelse, ändring eller upphävande av officialservitut sker genom lantmäteriförrättning i en så kallad fastighetsreglering. Officialservitut redovisas i fastighetsregistret.

Kontaktinformation

Lantmäteriet i Stockholm 
Telefon: 0771-636363
E-post: kundcenter@lm.se
Besöksadress:  Hammarby allé 29, 120 32 Stockholm            
Postadress: Box 47700, 117 94 Stockholm  

Lantmäteriet i Norrtälje 

Telefon: 0176-766 50
E-post samfällighetsregistret: sfr@lm.se
E-post fastighetsinskrivning: fastighetsinskrivning.norrtalje@lm.se
Besöksadress: Rubingatan 2, 761 50 Norrtälje
Postadress: Box 490, 761 24 Norrtälje