Mål 6: rent vatten och sanitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som kan orsaka förutsedda och oförutsedda problem.

Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång, vilket vi i Sverige inte minst kunde känna av somrarna 2017 och 2018.

Ändrade nederbördsförhållanden

I stora delar av landet har både de lägsta och högsta grundvattennivåerna ökat mellan 1975 och 2014. Detta har en direkt koppling till ändrade nederbördsförhållanden, då torka och låg nederbörd leder till lägre grundvattennivåer än normalt samtidigt som intensivare nederbördsperioder leder till högre grundvattennivåer. Detta visar sig på marken i vissa fall som antingen torka eller översvämning. Denna typ av extremväder är förutspått att bli allt vanligare i Sverige i takt med att klimatförändringarna ökar.

Torka och översvämningar blir de samhällsproblem som vi måste anpassa oss till för att ha fortsatt tillgång till rent vatten. Detta gäller framför allt hushåll med egen brunn. Vid torka och lågt grundvatten kan det bli brist på rent dricksvatten. Det kan även bli en högre koncentration av exempelvis tungmetalller eller andra kemikalier som kan fälla ut i grundvattnet.

Vid översvämningar och högt ytvattenstånd kan smutsigt vatten och bakterier tränga in i brunnen. Runt kusten finns det även en risk för saltvatteninträngning på grund av av ökade uttag under sommaren och havsnivåhöjningen. Det är därför extra viktigt att ha koll på vattenkvaliteten när vattennivåerna svänger.

Störda ekosystem

De kommunalt anslutna avloppen renas via reningsverk. I tre steg renas vattnet från skräp, fett, kväve och fosfor. Liknande processer sker i privata avloppsanläggningar. Dock kan inte avloppsverken ta hand om alla kemikalier och mediciner så dessa ämnen följer med vattnet ut i naturen och riskerar att störa ekosystemen med oförutsedda problem som följd.

Mer information

Läs mer om mål 6 på Globala målen, om grundvattensituationen på Sveriges geologiska undersökning och om avlopp på Svenskt Vatten.

Om du vill testa ditt vatten kan du kontakta kommunens tillsynsmyndighet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) Länk till annan webbplats. för information om hur du ska gå till väga.