Mål 7: hållbar energi för alla

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, rent vatten, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt. 

Svenskar konsumerar mycket energi

I Sverige använder varje person i snitt ca 15000 kWh varje år. Det är mer än fem gånger så mycket som en person i Brasilien använder på ett år. Totala elkonsumtionen 2016 var 152,5 TWh (152 500 000 000 kWh). I det ingår:

  • Hushållsel till exempel belysning, hushållsapparater, tv, datorer och ibland uppvärmning.
  • Industrin såsom papper & massa, järn & stål, kemiindustrin, aluminiumtillverkning och drift av gruvor.
  • Näringslivet i övrigt för belysning, kylning, uppvärmning, datorer m.m.
  • Servicenäringen med skolor, sjukhus, vägbelysning, banker och handel.
  • Transporter, främst i form av spårbunden trafik.

Vi har dock en relativt hög andel förnybar energi i vår elproduktion. Vårt nationella mål är att Sverige ska nå en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Utmaningar med förnybar energi

Ett helt förnybart elsystem är ett steg mot en hållbar framtid, men det innebär också utmaningar. Ett ökat behov av förnybara kraftslag som bio, vind och sol, behöver mötas med fysisk planering, fler miljötillstånd och kunskaps-spridning. Idag pekar Energimyndighetens scenarier på att det kan komma att krävas en utbyggnad av förnybar elproduktion på upp emot 100 TWh per år för att täcka behoven till år 2040.

År 2016 producerades drygt 80 procent av elenergin från vattenkraftverk och kärnkraftverk. Resten kommer från värmekraft, vindkraft och solkraft.

Solkraft och vindkraft på uppåtgående

Solkraft och vindkraft står än så länge för en ganska liten del av Sveriges elproduktion, runt 10,24 procent under 2016. Men de är på uppåtgående. Särskilt vindkraftsproduktionen har ökat kraftigt om man går tillbaka till 1980-talet. Under 1986 stod vindkraften för 52 GWh och den siffran hade ökat till drygt 15 479 GWh år 2016.

Sverige har bra förutsättningar för att producera förnybar energi med vår ekonomi och geografi. Samtidigt är det viktigt att effektivisera och minimera energianvändningen, då hela världens energibehov ökar med den ökande befolkningen. Här kan Sverige spela en viktig roll som föregångsland och som energiproducent.

Mer information

Läs mer om mål 7 på Globala målen och om situationen i Sverige på Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån.