Välj en icke-diskriminerande fritid

Att göra din röst hörd för en jämställd fritid som är tillgänglig för alla är ett viktigt steg för att uppnå ett hållbart samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett kön, funktionalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Tips!

 • Ta ställning mot mobbing, utfrysning och sexism. Rapportera eller tala med personer som du tycker beter sig oschysst på nätet, fritidsgården, träningen eller någon annanstans.
 • Respektera och inkludera andra. Lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.
 • Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin röst.
 • Respektera människor som kanske gör saker på ett annat sätt än du.
 • Få bättre koll på olika religioner och kulturer. Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap.
 • Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta integrationen genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket?
 • Dela positiva berättelser som visar på jämlikhet, jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.
 • Fritidsaktiviteter behöver inte kosta pengar. Vaxholm erbjuder bland annat följande gratisaktiviteter:
  • Utegym vid Eriksö och Rindö
  • Näridrottsplats vid Vaxö IP avsedd för lek och spontanidrott
  • Skridskoåkning i ishallen på Campusgränd
  • Rindögården, ideellt driven fritidsgård med gratisaktiviteter
  • Vacker natur som möjliggör fiske, vandring, cykelturer, utflykter m.m.

Visste du att...

  • delaktighet och betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen kan verka skyddande under uppväxtåren?
  • i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår det att barn ska kunna delta i idrott, kulturliv och fritidsverksamhet?
  • unga med funktionsnedsättning deltar i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning än andra unga?
  • många HBTQ-personer blir utsatta för mobbning och utfrysning på sina fritidsaktiviteter?
  • andelen med lågaktiv fritid är större för barn och unga med utländsk bakgrund och i socioekonomiskt svaga områden?
  • fritidsaktiviteter kan vara positiva för barn och ungas identitetsutveckling, självkänsla, sociala kompetens och problemlösningsförmåga?
  • en aktiv fritid kan bidra till en positiv hälsoutveckling?