Rena ditt dagvatten

Att rena dagvatten på din fastighet/tomt kräver inga stora åtgärder och gör att du förhindrar föroreningar i närmsta vatten.

Tips!

  • Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken på din tomt. Dagvatten som rinner ned i rännstensbrunnen på din gata, rinner många gånger direkt till närmsta vatten och inte till reningsverk.
  • Tvätta inte bilen hemma på garageuppfarten utan åk till en biltvätt där vattnet renas från partiklar och farliga ämnen (olja, tungmetaller) och dessutom återanvänds vattnet. Se egen punkt!
  • Luta marken vid din garageuppfart eller vid annan hårdgjord yta, så att vattnet rinner mot en gräsyta eller annan genomsläpplig mark. Markens naturliga renande effekt utnyttjas.
  • Släng inte fimpar och annat skräp ute på gatan utan använd papperskorgar eller källsortera.
  • Använd bara naturliga bekämpningsmedel för att minska miljöskadan till vatten.
  • Gödsla inte din trädgård mer än vad som behövs. Dosera mängden så att inte överflödigt gödsel läcker ut.
  • Töm inte cement, betong eller liknande i rännstensbrunnarna.
  • Avklorera vattnet från din pool om du tömmer den till dina grönytor på tomten eller till dagvattennätet.