Grundvatten

Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som regn eller snö. En del avdunstar igen medan resten rör sig genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. Nivån varierar därför mellan olika platser, årstider och varierar också mellan olika år.

En stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvatten i någon form men grundvattnet påverkar också miljön för djur- och växtlivet. Vatten är en mycket viktig resurs som vi måste hushålla med.

Det är Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats. (SGU) som är expertmyndighet för grundvatten.