Grundvatten

Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp: det hydrologiska kretsloppet. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som regn eller snö. En del avdunstar igen medan resten rör sig genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. Nivån varierar därför mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I Sverige har vi genom både klimat och geologi en god tillgång på bra grundvatten.

En stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvatten i någon form men grundvattnet påverkar också miljön för djur- och växtlivet. Vatten är alltså en mycket viktig resurs som vi måste hushålla långsiktigt med.

Enligt miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” så ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Det ska också bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Arbetet med miljökvalitetsmålet är nära kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär en gemensam strategi för förvaltningen av vatten inom EU. Målet är att bevara eller förbättra kvaliteten hos alla vattenförekomster.

Det är Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats. (SGU) som är expertmyndighet för grundvatten. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Myndigheten ska även vara ett stöd för de fem olika vattenmyndigheterna. De ansvarar i sin tur för Sveriges genomförande av vattendirektivet.