Miljövänlig båtvård

Som båtägare finns det mycket att göra för att nå ett mer hållbart båtliv. Flera myndigheter och organisationer har guider för att minska påverkan på miljön från båtar.

För Vaxholms miljötillsyn ansvarar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor och på deras hemsida finns övergripande information för privata båtägare Länk till annan webbplats. och ägare till småbåtshamnar Länk till annan webbplats.
Hos Transportstyrelsen hittar du tips på hur du kan minska miljöpåverkan från båtmotorer Länk till annan webbplats..

Båtbottenfärg eller inte?

Båtbottenfärger används för att förhindra påväxt av alger, snäckor samt havstulpaner. De innehåller ämnen (biocider) som är giftiga för vattenlevande arter och är en stor orsak till miljöpåverkan i våra sjöar och hav. Vid användning och slitage läcker gifterna ut i vattnet vilket ger kraftigt förhöjda halter av tungmetaller.

Tänk på att...

  • Använda spolplatta, borsttvätt eller annat sätt för uppsamling och rening när du tvättar din båtbotten.

I Vaxholm hittar du en båtbottentvätt i gästhamnen på Vaxön.

Båtbottenfärg utan biocider

Om du inte vill använda giftig färg eller vill undvika båtbottenfärg helt och hållet finns det flera åtgärder för att ändå slippa påväxt av alger och havstulpaner.

Tänk på att...

  • Plastbåtar skrapas fördelaktigt på hösten så att båten kan torka under vintern, för att målas med biocidfri färg följande vår.
  • När du skrapar bort färg behöver du använda en metod som samlar upp färgen så att det kan hanteras som farligt avfall.

Hantering av havstulpaner

Ostkusten har en lägre påväxt av havstulpaners jämfört med västkusten men problemet finns ändå i Östersjön. Havstulpaner har oftast två parningstillfällen under säsongen och är lättast att skrapa bort innan de fått sitt kalkrika, hårda skal.

Tänk på att...

På Båtmiljö.se finns fler tips på hur du kan ta hand om din båt på ett miljövänligt sätt Länk till annan webbplats..

Båtbottenfärg med biocider

Om du behöver använda båtbottenfärg med giftiga ämnen för att minska underhåll och tvätt är det viktigt att du är medveten om vad som gäller i förhållande till lagar och regler.

Tänk på att...

  • Använda laglig färg och kontrollera mot Kemikalieinspektionens lista Länk till annan webbplats. vilken färg som är godkänd på ostkusten.
  • Läsa igenom tillhörande säkerhetsdatablad när du köper färg. De hittas på nätet hos tillverkaren eller i butiken där du köper din färg.
  • Vissa hemmahamnar kan ha strängare regler än nationella lagar gällande bottenfärg. Håll dig uppdaterad om vad som gäller i din båtklubb och vilka kemikalier du får köpa.
  • Som användare av miljöfarlig båtfärg är du skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2:a kapitlet). Du ska tillhandahålla information och kunskap som krävs om färgen, så att nödvändiga skyddsåtgärder genomförs för att inte orsaka föroreningsskada på vatten eller mark.
  • Tvätta och rensa inte båten från påväxt på egen mark eller båtuppställningsplats då rening av vattnet uteblir. Skrapa inte heller bort påväxt om båten ligger i vattnet.
  • Ska du resa en längre sträcka eller vara i insjöarna (t.ex. Mälaren eller Göta kanal) är det fördelaktigt att ha en biocidfri färg. Kommuner kan variera i bestämmelser över tillåtna båtfärger beroende på vattenkvalitet.
  • Du som båtägare har det yttersta ansvaret om du väljer en miljöfarlig båtbottenfärg. Därför kan du tvingas stå för kostnaderna om tillsynsmyndigheten misstänker en föroreningsskada i mark eller vatten.