Vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten "vattendirektivet" syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser och att samordna arbetet så det sker på ett likartat sätt inom hela EU. Målsättningen är att uppnå en god vattenstatus.

Arbetet med vattendirektivet i Sverige sker inom olika geografiska områden för vattenförvaltning, där Vaxholm tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförvaltningen sker i samarbete med vattenvårdsförbund samt andra kommuner och lokala parter.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samordnar vattenmyndigheterna och tar fram föreskrifter samt rapporterar till EU. Regelverket omfattar alla typer av vatten; hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. Större vattenområden klassas som vattenförekomster, varav fjorton vattenförekomster berör Vaxholms kommun som geografiks område. Du kan läsa mer om det i kommunens blåplan.

Miljökvalitetsnormer

Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger vilken vattenstatus som ska uppnås vid ett visst årtal. Det innebär att myndigheter och kommuner ska genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå kvalitetskraven. Målet i vattenförvaltningen är att kemisk god status ska uppnås senast år 2027 och ekologisk god status år 2027 respektive 2039.