Vattendirektiv

EU:s ramdirektiv för vatten "vattendirektivet" syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser och kunna samordna arbetet så det sker på ett likartat sätt inom hela EU. Målsättningen är att uppnå en god vattenstatus. Det betyder att såväl tillgång som kvalitet på vattnet ska vara god. Ramdirektivet för vatten trädde i kraft år 2000.

Genomförandet av ramdirektivet för vatten i Sverige benämns ofta som vattenförvaltningen. Sverige har indelats i fem vattendistrikt med en länsstyrelse i varje distrikt som samordnande vattenmyndighet. Arbetet ska ske i samarbete med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samordnar vattenmyndigheterna och tar fram föreskrifter samt rapporterar till EU. Vaxholm tillhör Norra
Östersjöns vattendistrikt där Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet. Vattenförvaltningen omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, oavsett storlek eller andra egenskaper. Den minsta enheten för beskrivning och bedömning inom vattenförvaltningen benämns vattenförekomst. Vaxholm har 14 vattenförekomster. Du kan läsa mer om kommunens vattenförekomster i kommunens blåplan.

Miljökvalitetsnormer

Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger vilken vattenstatus som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Det innebär att det för de större sjöarna, vattendragen, kustvattnet och grundvattnet har fastställts kvalitetskrav för vattenmiljöerna samt att myndigheter och kommuner ska genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå kvalitetskraven. Målet i vattenförvaltningen är kemisk god status ska uppnås senast år 2027 och ekologisk god status år 2027 eller 2039. Inga av vattenområdenas vattenstatus får heller försämras.