Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplan vid bygglovsansökan för nybyggnation av exempelvis bostadshus, fritidshus och större ombyggnationer av befintliga byggnader.

Vid upprättande av nybyggnadskarta görs fältbesök med inmätning av befintliga byggnader, markdetaljer, markhöjder och referenshöjder samt utsättning av arbetsfix. Vi söker efter och mäter in fastighetens gränsmarkeringar, om de återfinns.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markdetaljer
 • Traktnamn och fastighetsbeteckningar
 • Vägar
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Servitut, gemensamhetsanläggningar, rättigheter
 • Arbetsfix
 • Gränspunkter med numrering
 • Gränspunktsbeskrivning
 • Gränslängder för aktuell fastighet
 • Markhöjder
 • Detaljplaneinformation (inom detaljplanelagt område)
 • Vatten- och avloppsledningar med text från Roslagsvatten AB (om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA)

  OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Nybyggnadskartan kan levereras som papperskopia i A3-format, skala 1:500, pdf- eller dwg-fil.

Giltighetstid

Nybyggnadskartans giltighetstid är begränsad till två år från upprättandedatum.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Normal leveranstid för nybyggnadskarta är cirka sex veckor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglovs- och GIS-enheten via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se