Nybyggnadskarta A - fullständig

Nybyggnadskarta A - fullständig används som underlag för situationsplan vid bygglovsansökan för nybyggnation av exempelvis bostadshus, fritidshus och större ombyggnationer av befintliga byggnader.

Inför upprättande av kartan görs fältbesök på fastigheten. Befintliga byggnader, markdetaljer och referenshöjder mäts in. Vi mäter även in ett antal markhöjder samt skapar en arbetsfix som används som höjdreferens senare under byggnationen. Vi söker efter gränsmarkeringar och mäter in dem om de återfinns.
Om fastigheten ligger inom område för kommunalt VA hämtar vi in uppgifter om anslutningspunkter från Roslagsvatten AB

Nybyggnadskarta A - fullständig innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Gränspunkter med numrering
 • Gränspunktsbeskrivning
 • Gränslängder för aktuell fastighet
 • Traktnamn och fastighetsbeteckningar
 • Servitut, gemensamhetsanläggningar, rättigheter
 • Byggnader
 • Markdetaljer
 • Vägar
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markhöjder
 • Gatuhöjder
 • Referenshöjder
 • Arbetsfix
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Detaljplaneinformation (inom detaljplanelagt område)
 • Vatten- och avloppsledningar med text från Roslagsvatten AB (om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA)

  OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Kartan levereras digitalt som pdf-fil. Man kan även få kartan i dwg-format samt utskriven på papper i skala 1:500 i A3-format.

Giltighetstid

Giltighetstiden för Nybyggnadskarta A – fullständig är begränsad till två år från upprättandedatum.

Revidering av karta inom giltighetstiden

Om man redan har en karta men det skett förändringar på fastigheten sedan den upprättades och giltighetstiden ej har löpt ut, kan man beställa en revidering av kartan.
Det finns två typer av revidering, med och utan fältbesök. Om det finns tillräckliga data i våra system för att göra revideringen behöver inget fältbesök göras. Om revideringen kräver till exempel inmätning av byggnader eller markhöjder behöver ett fältbesök göras.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Normal leveranstid för Nybyggnadskarta A – fullständig är cirka sex veckor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglovs- och GIS-enheten via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se