Nybyggnadskarta B

Nybyggnadskarta B används som underlag för situationsplan vid ansökan om bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad, tillbyggnad och attefallsåtgärd i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Många byggnader är endast inmätta från flygfoto vilket gör att det är takens storlek som är redovisade i kartan. För att få korrekta uppgifter om den sammanlagda byggnadsytan behöver man mäta mot byggnadernas fasader.

Därför görs fältbesök på fastigheten inför upprättande av kartan där befintliga byggnader mäts in. Vi söker efter gränsmarkeringar och mäter in dem om de återfinns. Vi skapar även en arbetsfix som används som höjdreferens senare under byggnationen.

Nybyggnadskarta B innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Gränspunkter med numrering
 • Gränspunktsbeskrivning
 • Traktnamn och fastighetsbeteckningar
 • Servitut, gemensamhetsanläggningar, rättigheter
 • Byggnader
 • Markdetaljer
 • Vägar
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Gatuhöjder
 • Arbetsfix
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Detaljplaneinformation (inom detaljplanelagt område)

  OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Kartan levereras digitalt som pdf-fil. Man kan även få kartan i dwg-format samt utskriven på papper i skala 1:500 i A3-format.

Giltighetstid

Giltighetstiden för Nybyggnadskarta B är begränsad till fem år från upprättandedatum.

Beställning via e-tjänst

Beställning av nybyggnadskarta, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Leveranstid

Normal leveranstid för Nybyggnadskarta B – förenklad är cirka sex veckor.

Revidering av karta inom giltighetstid

Om man redan har en karta men det skett förändringar på fastigheten sedan den upprättades och giltighetstiden ej har löpt ut, kan man beställa en revidering av kartan.

Läs mer om revidering av karta inom giltighetstid

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på stadsbyggnadsförvaltningen via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se