Primärkarta

Primärkarta används som underlag för situationsplan vid ansökan om bygglov för nybyggnad av mindre komplementbyggnad, attefallsåtgärd, mindre tillbyggnad och plank.

Kartan är inte kontrollerad i fält och kan sakna information om förändringar som tillkommit efter senaste uppdateringen. Det kan ha betydelse vid större åtgärder. I sådana fall kan en kompletterande mätning i fält eller till och med en nybyggnadskarta krävas.

Om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, så redovisas utdrag ur detaljplaneinformationen i kartan.

Vid attefallsåtgärd finns det dock inget krav på att redovisa detaljplanebestämmelser i kartan, även om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ange vid beställningen att ärendet gäller en attefallsåtgärd.

Primärkartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Traktnamn och fastighetsbeteckningar
 • Servitut, gemensamhetsanläggningar, rättigheter
 • Byggnader
 • Markdetaljer
 • Vägar
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Gatuhöjder
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Detaljplaneinformation (inom detaljplanelagt område)

  OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Kartan levereras digitalt som pdf-fil. Man kan även få kartan i dwg-format samt utskriven på papper i skala 1:500 i A3-format.

Giltighetstid

Giltighetstiden för primärkarta är begränsad till fem år från upprättandedatum.

Revidering av karta inom giltighetstiden

Om man redan har en karta men det skett förändringar på fastigheten sedan den upprättades och giltighetstiden ej har löpt ut, kan man beställa en revidering av kartan.
Det finns två typer av revidering, med och utan fältbesök. Om det finns tillräckliga data i våra system för att göra revideringen behöver inget fältbesök göras. Om revideringen kräver till exempel inmätning av byggnader eller markhöjder behöver ett fältbesök göras.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Normal leveranstid för primärkartan är cirka två veckor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglovs- och GIS-enheten via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se