Primärkarta

Primärkarta med eller utan detaljplaninformation.

Användningsområde

Vid bygglovsansökan för nybyggnad av mindre komplementbyggnader, mindre tillbyggnader och plank kan en primärkarta behövas.

Man använder primärkartan som underlag för situationsplan i bygglovsansökan. Kartan är inte kontrollerad i fält, så det kan ha skett förändringar efter sista ajourföringen. Det kan ha betydelse vid större åtgärder då en nybyggnadskarta är att föredra.

Det finns två sorters primärkartor, en utan detaljplaneinformation och en med.

Vilken sorts primärkarta du behöver beror på om fastigheten befinner sig inom detaljplanelagt område eller ej.

Primärkartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markdetaljer
 • Traktnamn
 • Fastighetsbeteckning
 • Väg med vägnamn
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Rättigheter
 • Teckenförklaring
 • Ritningsstämpel
 • Detaljplaneinfo (inom detaljplanelagt område)
 • Detaljplanenummer (inom detaljplanelagt område)

OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Primärkartan levereras på papper i A3-format i skala 1:500, samt digitalt i pdf- och dwg-format.

Giltighetstid

Primärkartans giltighetstid är begränsad till fem år.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Normal leveranstid för primärkartan är cirka två veckor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglovs- och GIS-enheten via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se