Revidering av karta inom giltighetstiden

En karta som ska användas för lovansökan har en giltighetstid. Giltighetstiden räknas från datumet då kartan upprättades och information om detta finns med i kartans stämpel. Kartan är giltig så länge det inte skett förändringar på fastigheten som till exempel att nya byggnader tillkommit, förändringar av marknivån skett eller fastighetsgränser ändrats. Om det skett förändringar som påverkar lovansökan behöver kartan uppdateras med ny information, en så kallad revidering.

Efter uppdateringen skickas den reviderade kartan till beställaren. Både upprättandedatumet samt revideringsdatumet finns med i kartan. Kartan är nu giltig från och med revideringsdatumet på samma sätt som när den upprättades.

Revidering av karta kan göras både med och utan fältbesök.

Revidering av karta inom giltighetstiden utan fältbesök

Om kartan kan revideras med tillgänglig information som inte kräver inmätning, görs en revidering av karta utan fältbesök. Kartan uppdateras med hjälp av information från vår kartdatabas, flygbilder, uppgifter från Lantmäteriet samt detaljplaner.
Det kan till exempel handla om att kartan behöver uppdateras med ny eller förändrad detaljplaneinformation eller att uppgifter om fastighetsgränser har ändrats.

Man beställer revidering av karta utan fältbesök via vår e-tjänst (länk)

Revidering av karta inom giltighetstiden med fältbesök

Om det skett förändringar på fastigheten eller om det saknas viktig information i kartan som kräver inmätning. görs detta vid ett fältbesök. Vad som behöver mätas in skiljer sig åt från fall till fall. Det kan till exempel handla om att alla byggnader behöver mätas in för att se den totala utnyttjade byggnadsytan på fastigheten. Om kartan innehåller information om byggnader som är karterade från flygbilder, så redovisas takens begränsningslinjer. Vid fältbesök mäts fasaderna in så att kartan istället redovisar byggnadsytan. Byggnader kan ha byggts till, ändrats eller rivits helt.
Annat som kan behöva mätas in är fastighetsgränser eller markhöjder.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Leveranstid varierar med typ av revidering samt om man gör ett fältbesök eller ej.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på stadsbyggnadsförvaltningen via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se