Utstakning

Utstakningen innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Därför anger plan- och bygglagen att byggnaderna vid behov ska stakas ut. Detta framgår av bygglovet.

Grovutstakning

Grovutstakningen görs normalt innan schaktning eller sprängning sker. Huset visas på i fält där man markerar hushörnen med stakkäppar enligt det godkända bygglovet. En grovutstakning är frivillig men kan vara till fördel att göra inför bygget.

Finutstakning

Finutstakning visar byggnadens läge med större noggrannhet och utförs efter markberedningen, när schaktning och sprängning är klar samt när profiler är på plats. Be byggentreprenören sätta upp profiler inför finutstakningen. Om placeringen av profilerna är oklar kan man beställa en grovutstakning. Koordinattolkning utförs utifrån situationsplan och måttsatta planritningar i beslutat bygglov och utsättningen görs utefter detta underlag. Byggherren ansvarar alltid för att berörd granne kallas till utstakningen när byggnad placeras i närhet till gräns.

Bilden visar utstakning. Bildkälla: Bromölla kommun.

Bilden visar utstakning. Bildkälla: Bromölla kommun

Godkänd mätaktör

Utstakning kan utföras av Vaxholms stads stadsbyggnadsförvaltning alternativt av annan mätaktör. Om man anlitar annan mätaktör än Stadsbyggnadsförvaltningens ansvarar byggherren för att anmäla sakkunnig, enligt Lantmäteriets HMK Grundläggande mätningstekniks färdighet, till stadsbyggnadskontoret för godkännande

Beställning och ansökan via e-tjänst

Leveranstid för utstakning av bygglov- och GIS-enhetens personal

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överrenskommelse, men absolut senast 2 veckor efter inkommen beställning.