Utstakning

Utstakningen innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Därför anger plan- och bygglagen att byggnaderna vid behov ska stakas ut. Detta framgår av bygglovet.

Grovutstakning

Grovutstakningen görs normalt innan schaktning eller sprängning sker. Huset visas på i fält där man markerar hushörnen med stakkäppar enligt det godkända bygglovet. En grovutstakning kan vara till fördel att göra inför markarbete och grundläggning samt underlätta placering av profiler inför en eventuell finutstakning.

Finutstakning

Finutstakning visar byggnadens läge med större noggrannhet och utförs efter markberedningen, när schaktning och sprängning är klar samt när profiler är på plats. Be byggentreprenören sätta upp profiler inför finutstakningen. Om placeringen av profilerna är oklar kan man beställa en grovutstakning först. Utstakningen görs utifrån situationsplan och måttsatta planritningar i beslutat bygglov. Observera att det är byggnadens fasad som stakas ut, inte husgrunden, Byggherren ansvarar alltid för att berörd granne kallas till utstakningen när byggnad placeras i närhet till gräns.

Bilden visar finutstakning.

Bilden visar finutstakning.

Godkänd mätaktör

Utstakning kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad eller av annan godkänd mätaktör. Om man anlitar annan mätaktör än stadsbyggnadsförvaltningen, är det byggherrens ansvar att anlitad mätaktör är godkänd av Vaxholms stad att få utföra utstakning och lägeskontroll. Mätaktörer kan ansöka om godkännande via vår e-tjänst.

För att få behörighet ska du uppfylla kraven på "Grundläggande mätningsteknisk färdighet" enligt Lantmäteriets rekommendation. Den som tidigare godkänts enligt MK 13§, eller som på annat sätt förvärvat motsvarande färdighet, kan också anses uppfylla kraven.

Beställning och ansökan via e-tjänst

Leveranstid för utstakning av stadsbyggnadsförvaltningens personal

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överenskommelse, men absolut senast 2 veckor efter inkommen beställning.