Kommunens arbete med klimatanpassning

Kommunen ansvarar för att ta fram kunskapsunderlag och bedöma konsekvenserna i ett förändrat klimat.

För att visa konsekvenserna av ett förändrat klimat och bedöma vilka risker som det kan medföra för kommunens verksamhet, för bebyggelse och verksamheter behövs olika kartläggningar (insamling av data baserad på kartor) och analyser. Nu pågår arbetet med att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys för Vaxholms stad. Det ska vara en utgångspunkt för fortsatt arbete. Här nedan visas några exempel på hur kartorna kan se ut.

Kollage med översiktsbilder över förändringar av havsnivån och kustlinjer.

I kommunens skyfallskartering visualiseras vattendjup och flöden vid extrema regnhändelser utifrån modeller som har tagits fram för länet samt utifrån topografin, markanvändning mm. Karteringen visar vilka områden kan bli översvämmade, vilka stora flödesvägar som finns i stadsmiljön och var vatten står kvar efter att regnet har upphört. Det är viktigt att komma ihåg att ingen kan förutspå exakt hur stora regnmängder som kommer och när skyfall inträffar. Det här är scenarier och teoretiska modeller, men det kan ändå hjälpa oss att planera och förebygga risker.

Översvämningsrisk

Som ett mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomsttid. Med det menas att händelsen i genomsnitt inträffar minst en gång under denna tid, till exempel ett 100-års regn. Till det läggs sannolikheten att den händelsen inträffar under en viss tidsperiod. Det här sättet att göra en riskbedömning har betydelse, när vi ska prioritera åtgärder och göra en avvägning mellan kostnad och nytta.

Vattennivåer

Även ett högre medelvattenstånd kommer att påverka kommunen på lång sikt. Medelvattenytan för Östersjökusten i Stockholms län beräknas stiga 47 centimeter fram till år 2100.

Värmebölja

Perioder med värmebölja och torka blir också mera vanligt förekommande. SMHI utfärdar varning både för höga temperaturer och låga grundvattennivåer. Med värmebölja avses minst fem dagar i sträck med en dygnsmedeltemperatur över 25 grader.

Mer information

Vill du veta mera, vänligen kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen.

Adress: stadsbyggnad@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 708 00