Klimatförändringar och miljö

Jordens klimat blir allt varmare till följd av mänsklig påverkan. Det är främst utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som gör att temperaturen stiger i havsvatten och luft.

Konsekvenserna av klimatförändringarna är stigande havsnivåer, smältande isar, ökade extrema väderhändelser, minskad utbredning av permafrost samt förflyttning av växtzoner norrut med fler nya arter.

Miljömålet

Begränsad klimatpåverkan betyder

  • att halten av växthusgaser stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig
  • att den biologiska mångfalden bevaras
  • att livsmedelsproduktionen säkerställs

Klimatförändringarna innebär även att odlingssäsongen förlängs i Sverige, nya främmande arter etablerar sig i ett varmare klimat.

Eftersom det är en tröghet i klimatsystemet kommer all påverkan under det senaste århundradet höja temperaturen framtiden. Vi måste klimatanpassa oss till nya förutsättningar. Om vi inte minskar utsläppen idag kommer jorden att värmas upp ytterligare.

Andra aspekter som klimatförändringarna kommer att påverka är livsmedelsförsörjning, säkerhetspolitik och finanser.

Sverige har en vision att 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Genom EU:s mål för 2020 och Sveriges egna ambitioner innebär det att vi ska:

  • minska energianvändningen dvs. energieffektivsera 20 %
  • minska utsläpp av växthusgaser med 40 % jämfört med 1990
  • minst 50 % förnybar energi totalt samt öka andelen förnybar energi till 10 % för drivmedelsanvändning i transportsektorn. Det sistnämnda har redan nåtts under 2014.