Hållbar utveckling

Begreppet Hållbar Utveckling tillkom 1987 (Brundtlandkommissionen) och innebär "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Hållbar utveckling innebär utmaningar med begränsade resurser på vår planet. Vi kan konstatera att vår konsumtion av material och energi orsakar klimatförändringar samt att naturresursuttaget påverkar den biologiska mångfalden.

Hållbar utveckling har tre aspekter som bör stödja och utveckla varandra:

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga i vattnen och på jorden.
  • Social hållbarhet handlar om att långsiktigt bygga samhällen där människors behov och välbefinnande står i centrum med faktorer som hälsa och kunskap.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Ibland ses den ekologiska dimensionen som basen, förutsättningen för social och ekonomisk hållbarhet.